Преобразувания, придобивания, ликвидации и несъстоятелност

Чрез сътрудничеството с нашите партньори можем да ви осигурим желаното от вас правно съдействие във връзка с преобразуване на търговски дружества, придобиване на дялови участия, реализиране на производство по ликвидация или несъстоятелност:

Консултации и съдействие при придобиване на предприятия и преобразувания

  • Предоставяне на консултации относно структурата и етапите на придобиване, изследване на правните рискове за клиента от сделката и предлагане на решения за избягването или минимизирането на техния ефект
  • Разработване на максимално ефективни схеми за преобразуване в тясно сътрудничество с данъчни и счетоводни специалисти и изготвяне на всички необходими документи за тяхното реализиране
  • Участване в преговорите по сделката
  • Изготвяне на договори за продажба на дялове/акции, договори за прехвърляне на предприятия или на отделни активи
  • Изготвяне на договори, уреждащи отношенията между съдружниците/акционерите (shareholders agreements)
  • Изготвяне на договори за доверителна сметка (escrow account) при банка или нотариус


Консултации и услуги, свързани с прекратяване на дейността, производство по ликвидация или несъстоятелност

  • Оказване на съдействие в производството по ликвидация на търговски дружества, включително консултиране по отделните етапи на производството, прекратяване на договорите с персонала и контрагентите на дружеството, продажбата на имуществото и приключването на ликвидацията
  • Оказване на съдействие при предявяване и удовлетворяване на вземания на кредитори в производството по несъстоятелност на търговски дружества
  • Оказване на съдействие в процедури по закриване на клонове и търговски представителства
  • Изготвяне на всички необходими документи за финализиране на горните производства и процедури