Моделиране на бизнес-процеси в ERP системи

Дефинирането на изискванията към моделирането и настройката на бизнес-процесите в ERP системата има ключово значение за ефективността от внедряването.

Компаниите специфицират изискванията с термините на бизнеса, а внедрителите „превеждат” тези изисквания на езика на системата. Съществува обективна предпоставка да се вложи различен смисъл и това да бъде установено на доста късен етап от проекта.

Едно от най-трудните и конфликтни решения свързани с успеха на проекта е намиране на границата между дефиниране на процесите, такива каквито са преди внедряването и промяна на самите процеси с цел използване на най-добрите практики и предлаганите възможности на системата.

Един от най-важните елементи на специфицирането на изискванията към системата е Gaap-fit анализа, който трябва правилно да определи съотношението между:

 • необходимостта от промени (доработки) на системата, за да се постигне идентичност със съществуващата практика за управление отчитане на бизнес-процесите и
 • ефективни промени (ре-инженеринг) на отчетността, които да позволят внедряване на  стандартната функционалност и най-добрите практики, моделирани в ERP системата.

Вземането на решенията за допълнителни разработки са ключови за успеха на внедряването, за бюджета на проекта и за бъдещото поддържане на системата и миграция към нови версии. Нашият стремеж е да минимизираме разработките, ефектът от които може да бъде постигнат с приложима в дадения случай стандартна функционалност на ERP системата.

Нашите услуги в тази връзка включват:

 • след детайлно запознаване с текущите бизнес-процеси, ние сме в състояние да предложим високо професионално съдействие за идентифициране на оптималния подход за моделирането им в системата
 • създаване на организация за изготвяне на формализирано и унифицирано описание на бизнес-процесите по начин позволяващ ефективно автоматизиране в системата
 • съдействие на вашите екипи да попълнят предложените от внедрителите стандартни за съответната система въпросници
 • участие на работни срещи, на които се дефинират изискванията към внедрителите
 • проверка и контрол за това дали поставените от вас изисквания са правилно „пренесени” и отразени в документите, описващи бъдещия модел в системата (Blueprints)
 • съдействие при подготовка на данни за прототипиране на системата
 • съдействие при подготовка на данни за миграция на номенклатури и салда в изисквания от системата формат
 • преглед на настроения прототип за съответствие с дефинираните изисквания на собствениците на бизнес-процеси
 • съдействие на вашите екипи за подготовка на данни и реално изпълнение на функционални и интеграционни тестове в системата

Ние имаме разбирането, че внедряването е успешно само и единствено ако ERP системата осигурява необходимите отчети, справки, анализи и данни за вземане на оперативни и управленски решения на всички нива в организацията. Нашето основно предимство е възможността да ви съдействаме на много ранен етап от проекта да бъде гарантирана коректната интеграция на внедряваната функционалност, така че резултатът от настройките на бизнес-процесите в ERP системата да има очакваното аналитично и синтетично изражение във финансовата и управленска отчетност.