Счетоводни консултации

  • Счетоводни консултации по избор на счетоводна политика и/или по приложението на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Общоприетите счетоводни принципи на САЩ (US GAAP)
  • Консултации по избора на подходящ счетоводен софтуер и неговото използване
  • Консултиране по оперативни финансово-счетоводни казуси
  • Комуникация и представляване пред органите по приходите
  • Съдействие при данъчни проверки и ревизии
  • Съдействие по време на одит
  • Съдействие при вашето годишно счетоводно приключване