Свързаните лица, включително предприятията от всяка корпоративна група, са задължени за данъчни цели да осъществяват сделките помежду си при спазване принципа на независимите пазарни отношения, т.е. при пазарни условия. Определянето на условията по тези сделки е известно като „трансферно ценообразуване”, а цените по сделките – като „трансферни цени”.

При искане от приходната администрация, в хода на данъчна ревизия или проверка, предприятието следва да докаже, че изпълнява горното изискване.

За определяне или доказване, че трансферните цени са пазарни, е необходимо извършването на специфичен анализ и проучване, които да бъдат описани в документация за трансферно ценообразуване.

Без такава документация, предприятието не може да докаже, че изпълнява нормативното изискване за осъществяване на сделките си със свързани предприятия при пазарни условия. Поради това, е изложено на по-голям риск от спорове с приходната администрация и определяне на допълнителни данъчни задължения и санкции.

Горното изискване е особено актуално след приемането на окончателните доклади по Плана за действие „BEPS” на Организацията за икономическото сътрудничество и развитие (ОИСР) и държавите от Г-20 през октомври 2015г., както и в контекста на успоредно предприетите инициативи и мерки на Европейския съюз за борба с данъчните измами и предотвратяване отклонението от данъчно облагане, по конкретно - the Anti Tax Avoidance Package.

АФА има експертиза и опит в извършване на необходимите анализи и проучвания, и изготвяне на документация за трансферно ценообразуване. Документацията, която подготвяме за наши клиенти в България е съобразена с изискванията на българското законодателство и със стандартите на ОИСР и ЕС.

Горното изискване е особено актуално след приемането на окончателните доклади по Плана за действие „BEPS” на Организацията за икономическото сътрудничество и развитие (ОИСР) и държавите от Г-20 през м. октомври 2015 г., както и в контекста на успоредно предприетите инициативи и мерки на Европейския съюз за борба с данъчните измами и предотвратяване отклонението от данъчно облагане, по конкретно - the Anti Tax Avoidance Package.