Данъчното законодателство през последните години е изключително динамично и поставя предизвикателства пред бизнеса. Все по-трудно се преценяват данъчните ефекти, които неминуемо възникват при всяка сделка. Затова стремежът на нашите данъчни консултанти е в максимална степен да ви съдействат за спазване на данъчното законодателство и изпълнението в срок на задълженията ви по най-ефективния начин. Нашият стремеж е да ви предложим оптимални и работещи решения, да ви спестим време, усилия и финансов ресурс. Нашето предимство е, че предлагаме услуги, съобразени със спецификата на вашия бизнес и дейност и насочени пряко към вашите нужди, реагираме бързо и проактивно.

Нашите данъчни експерти предоставят консултантски услуги относно всички аспекти на данъчното законодателство и общественото осигуряване, както и свързаните с тях области. Обхватът от услуги, предоставяни на корпоративни и индивидуални клиенти, включва:

 

Процедури за спазване на законодателството

 • Изготвяне и преглед на годишни данъчни декларации за корпоративен данък.  Нашите специалисти могат да ви помогнат при изготвянето на данъчните декларации като:
  • самите те ги изготвят на базата на предоставени от вас информация и справки
  • прегледат изготвена от вас данъчна декларация, за да имате сигурност, че тя не съдържа грешки, като обсъдят с вас всяка позиция

 • Изготвяне и преглед на годишни данъчни декларации за данък върху доходите на физическите лица. Разработената от нас процедура за изготвяне на годишна декларация за целите на облагане на доходите на физическите лица гарантира в максимална степен спазването на законодателството и пълно използване на възможностите за оптимизиране на дължимия данък  

 • Консултации във връзка с изготвянето на данъчни декларации за данък върху доходите на физическите лица

 • Изготвяне и проверка на данъчни декларации по Закона за данък върху добавената стойност

 • Изготвяне и проверка на данъчни декларации по Закона за акцизите и данъчните складове и по Закона за местните данъци и такси (за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, за данък при безвъзмездно придобиване на имущества и др.), както и консултации във връзка с изготвянето на такива декларации

 • Данъчни и други регистрации. Ние можем да ви помогнем да се справите с попълването и подаването на необходимите заявления и документи, както и при последващото предоставяне на данни и информация. Особено ценна е помощта ни по отношение на регистрацията по ЗДДС на чуждестранни лица, които не са установени в България. В този случай, освен регистрационните услуги, ние можем да предложим цялостно обслужване и съдействие при спазване на задълженията по ЗДДС, вкл. изготвяне на дневници и декларации  

 • Съдействие при контакти с органите по приходите и с други административни органи, когато е необходимо да представите или подадете документи, заявления или формуляри, изисквани по закон, включително:
  • удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения
  • удостоверение за платени в България данъци
  • удостоверения за декларирани данни пред органите на НАП
  • удостоверение за служебен номер от регистъра на НАП за чуждестранни физически и юридически лица

 • Извършване за управленски цели на данъчни прегледи (tax review) с оглед спазване на разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство. Целта на този преглед е да ви помогнем да се подготвите за предстояща данъчна ревизия, да установи предварително дали има допуснати грешки при отразяване на отделните сделки и операции, да идентифицира кои от грешките могат да бъдат отстранени напълно или да бъдат частично коригирани, за да ви предложим най-оптималния вариант за корекция

 • Информация за промени в данъчното, осигурителното, търговското, банковото, митническото, валутното и трудовото законодателство