Мярката 60/40 e изменена и продължена до 30 Юни 2022 г.

В бр. 27 от 5 април 2022 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 40 от 31 март 2022 г. за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 3 юли 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. Промените са както следва:

I. Действието на мярката 60/40 е продължено с нови четири месеца – от 1 март 2022 г. до 30 юни 2022 г., включително. Според заявленията на правителството това ще бъде последното удължаване на мярката.

II. Работодателите, които кандидатстват за получаване на средства по мярката, следва да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата за периода преди 1 януари 2021 г., а не както досега – за периода до 1 януари 2020 г.

Промените направени посредством Постановление № 40 от 31 март 2022 г. влизат в сила от 1 март 2022 г., но средства за запазване на заетостта за периода от 1 март 2022 г. – 30 юни 2022 г. ще бъдат изплащани след получаване на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар.

Заявленията за изплащане на средства за запазване на заетостта за периода март-април 2022 г. се подават в срок до края на месеца, следващ месеца, за който се кандидатства, а за месеците май и юни 2022 г. – до 10 юни 2022 г. Важно е да се отбележи, че компенсациите за месец юни 2022 г. ще се изплащат на база отчетеният спад в приходите през месец май 2022 г.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 943 37 00, факс + 359 2 943 37 07, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище"  38.