Мярката 60/40 e изменена и продължена до 28 февруари 2022 г.

 

В бр. 1 от 4 януари 2022 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 482/ 30.12.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. Действието на мярката 60/40 (която вече може да е и 50/50) е продължено с поредни нови два месеца – от 1 януари 2022 г. до 28 февруари 2022 г., включително. Остава изискването мерките спрямо персонала – преустановяване на работата, установяване на непълно работно време, предоставяне на платен годишен отпуск от работодателя, без съгласието на служителя, да са проведени за периода от 13 март до 31 декември 2020 г. Внесени са и редица промени в досегашния режим.

I. Нови размери на средствата за запазване на заетостта и промяна в изискванията относно размера на спада в приходите

Променен е размерът на дължимите средства за запазване на заетостта в зависимост от декларираното намаление на приходите на работодателя. Работодатели ще имат право да получават средства по реда на ПМС № 151/ 03.07.2020 г. за периода януари-февруари 2022 г. в размер на 50 на сто от размера на осигурителния доход за м. октомври 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки служител, ако са декларирали спад в приходите, както следва:

  • за лицата, учредени преди 1 януари 2020 г. - с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2019г.;
  • за лицата, учредени след 1 януари 2020 г. - с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г.

За да получават средства за запазване на заетостта, работодателите трябва да декларират и намаляване на средномесечните приходи от продажби през 2020 г. в сравнение с 2019 г., в случай че са учредени преди 1 декември 2019 г.

Средствата ще бъдат в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за м. октомври 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки служител, ако работодателят е декларирал спад в приходите, както следва:

  • за лицата, учредени преди 1 януари 2020 г. - с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2019г.;
  • за лицата, учредени след 1 януари 2020 г. - с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г.

Когато работодателят получава финансиране за същите разходи от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от държавния бюджет, като компенсация за услуги, възложени от държавата, общият размер на предоставените средства е до 80 на сто от осигурителния доход за октомври 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.

II. Референтен ще е осигурителният доход за м. октомври 2021 г.

Осигурителният доход, от който ще се изчисляват средствата по мярката, е този за м. октомври 2021 г.

Осигурителният доход за м. октомври 2021 г. ще се определя за лицата, които имат отработени дни като среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за м. октомври. 2021 г. За лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за              м. октомври 2021 г.

Работодателят, получил средства за запазване на заетостта по реда на ПМС № 151/ 2020 г., изплаща на служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за м. октомври 2021 г., и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

III. Други

Работодателите ще могат да кандидатстват за средства за запазване на заетостта само за служители, с които са били в трудово правоотношение преди 1 януари 2021 г.

Измененията, внесени с ПМС № 482/ 30.12.2021 г. влизат в сила на 1 януари 2022 г., но средства за периода 1 януари 2022 г. – 28 февруари 2022 г. ще бъдат заплащани след получаване на положително разрешение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 943 37 00, факс + 359 2 943 37 07, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище"  38.