Мярката 60/40 e изменена и продължена до 31 декември 2021 г.

 

В бр. 85 от 12 октомври 2021 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 322/ 07.10.2021 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. Действието на мярката 60/40 (която вече може да бъде и 50/50) е продължено с поредни нови пет месеца – от 1 август 2021 г. до 31 декември 2021 г. включително. Остава изискването мерките спрямо персонала – преустановяване на работата, установяване на непълно работно време, предоставяне на платен годишен отпуск от работодателя, без съгласието на служителя, да са проведени за периода от 13 март до 31 декември 2020 г. Внесени са и редица промени в досегашния режим.

I. Нови размери на средствата за запазване на заетостта и промяна в изискванията относно размера на спада в приходите.

Променен е размерът на дължимите средства за запазване на заетостта в зависимост от декларираното намаление на приходите на работодателя. Работодателите ще имат право да получават средства по реда на ПМС № 151/ 03.07.2020 г. за периода август – декември 2021 г. в размер на 50 на сто от размера на осигурителния доход за м. юли 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки служител, ако са декларирали спад в приходите, както следва:

  • за лицата, учредени преди 1 август 2019 г. - с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г.;
  • за лицата, учредени след 1 август 2019 г. - с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г.

За да получават средства за запазване на заетостта, работодателите трябва да декларират и намаляване на средномесечните приходи от продажби през 2020 г. в сравнение с 2019 г. ., в случай че са учредени преди 1 декември 2019 г.

Средствата ще бъдат в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за м. юли 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки служител, ако работодателят е декларирал спад в приходите както следва:

  • за лицата, учредени преди 1 август 2019 г. - с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г.;
  • за лицата, учредени след 1 август 2019 г. - с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г.

Когато работодателят получава финансиране за същите разходи от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от държавния бюджет, като компенсация за услуги, възложени от държавата, общият размер на предоставените средства е до 80 на сто от осигурителния доход за юли 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.

II. Референтен ще е осигурителният доход за м. юли 2021 г.

Осигурителният доход, от който ще се изчисляват средствата по мярката, е този за   м. юли 2021 г.

Осигурителният доход за м. юли 2021 г. ще се определя за лицата, които имат отработени дни, като среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за м. юли. 2021 г. За лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – като среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за м. юли 2021 г.;

Работодателят, получил средства за запазване на заетостта по реда на ПМС № 151/ 2020 г., изплаща на служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за м. юли 2021 г., и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

III. Други

Работодателите ще могат да кандидатстват за средства за запазване на заетостта само за служители, с които са били в трудово правоотношение преди 1 януари 2021 г.

Работодателите, които кандидатстват за изплащане на средства за август и септември 2021 г., подават заявления в срок до 31 октомври 2021 г.

За м. октомври 2021 г., работодателите ще могат да подадат заявления за изплащане на средства в срок до 31 ноември 2021 г.

Заявленията за изплащане на средства за м. ноември 2021 г. се подават от работодателите в срок до 10 декември 2021 г.

Измененията предвиждат възможност за работодателите да кандидатстват за средства за м. декември 2021 г. само в случай на удължаване на периода на действие на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 след 31 декември 2021 г. (тъй като понастоящем Временната рамка допуска изплащане на подобни държавни помощи единствено до 31 декември 2021 г.).

Измененията, внесени с ПМС № 322/ 07.10.2021 г. влизат в сила на 1 август 2021 г., но средства за периода 1 август 2021 г. – 31 декември 2021 г. ще бъдат заплащани след получаване на положително разрешение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 943 37 00, факс + 359 2 943 37 07, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище"  38.