Мярката 60/40 e продължена 31 декември 2020 г.

В бр. 89 от 16 октомври 2020 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 278/ 12.10.2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. По-долу са описани промените, внесени с ПМС № 278/ 12.10.2020 г.

 

1. Действието на мярката 60/40 е продължено с поредни нови три месеца – от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г., включително.

2. В кръга от служители, за които ще бъдат изплащани средства за запазване на заетостта, са включени и служители, за които не могат да бъдат изплащани средства на друго основание, заети с икономическа дейност с код 39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“.

3. Осигурителният доход, от който ще се изчисляват средствата по мярката, е този за м. август 2020 г.

4. Размерът на средствата за запазване на заетостта на всеки служител ще бъде изчисляван, като осигурителният доход се раздели на броя на работните дни в съответния месец и се умножи по броя на работните дни, за които средствата се изплащат.

5. Работодателят, получил средства за запазване на заетостта по реда на ПМС № 151/ 2020 г., изплаща на служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за м. август 2020 г., и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

6. Остава изискването кандидатстващите работодатели да са отчели 20% спад на приходите, като след влизане в сила на промените, определящо ще е дали заявителите са учредени преди или след 1 септември 2019 г. Лицата, учредени преди 1 септември 2019 г. трябва да са отчели спад в приходите не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната календарна година. Лицата, учредени след 1 септември 2019 г. трябва да докажат спад в приходите с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за м. януари и м. февруари на 2020 г.

Измененията, внесени с ПМС № 278/ 12.10.2020 г. влизат в сила с обратно действие – считано от 1 октомври 2020 г., но средства за периода 1 октомври 2020 г. – 31 декември 2020 г. ще бъдат заплащани след получаване на положително разрешение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар. Заявленията за изплащане на средства за периода от 1 юли 2020 г. до 30 септември 2020 г., подадени преди 15 октомври 2020 г., ще бъдат разглеждани и финансирани по досегашния ред.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.