COVID 19 - Освобождаване от вносни мита и ДДС на стоки, необходими в борбата с пандемията

С цел борба с последиците от пандемията от COVID 19 и по повод постъпили искания от редица държави членки, в които е въведено извънредно положение, на 3 април 2020 г. е прието Решение (ЕС) 2020/491 на Eвропейската Комисия, с което вносът от трети страни на стоки, необходими за борба с последиците от пандемията от COVID-19, през 2020 г. се освобождава от вносни мита и данък върху добавената стойност (ДДС) при определени условия.

В съответствие с цитираното по-горе Решение, в Държавен вестник, бр. 39 от 28 април 2020г. е обнародвано Постановление на Министерски съвет № 80 от 23 април 2020 г. за допълнение на Постановление № 75 oт 6 април 2007 г. за прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (за краткост по-долу Постановлението). Постановлението урежда правилата за прилагане на Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията.

Освобождават се от вносни мита и от ДДС стоките, описани в приложение към Постановлението, които са необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. Касае се за медицинска апаратура (респиратори за интензивна грижа, дихателни апарати за реанимация и др.), защитни маски и щитове за лице, защитни облекла, лекарствени продукти и др. подобни стоки.

Освобождаването от мита и ДДС се прилага за държавни органи и организации, одобрени от съответните компетентни органи при внос на стоките по приложението, предназначени за една от следните употреби:

  • безвъзмездно разпределяне от органите и организациите в полза на лицата, които са засегнати или застрашени от пандемията от COVID-19 или които участват в борбата с нея, или

  • безвъзмездно предоставяне за лицата, които са засегнати или застрашени от пандемията от COVID-19 или които участват в борбата с нея, като същевременно стоките остават собственост на съответните органи и организации.

В срок до 30 ноември 2020 г. Агенция „Митници“ следва да представи на Комисията следната информация:

1. списък на одобрените организации, които се освобождават от заплащането на вносни мита и ДДС. Одобряването на организациите ще се извършва от министъра на здравеопазването със заповед на база писмено искане от съответната организация по реда предвиден в Постановление № 75 oт 6 април 2007 г.;

2. информация относно естеството и количеството на различните стоки, освободени от вносни мита и от ДДС;

3. мерки, предприети за осигуряване на спазването на чл. 78, 79 и 80 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания и на чл. 55, 56 и 57 от Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. за определяне приложното поле на член 143, букви „б“ и „в“ от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от ДДС при окончателен внос на някои стоки, по отношение на стоките, попадащи в обхвата на Постановлението.

Не се допуска използването на освободените стоки за цели, различни от борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г.

Постановлението ще се прилага за стоки, внесени през периода от 30 януари до 31 юли 2020 г.

В Постановлението не се съдържат правила относно възстановяването на вече начислени мита и ДДС за стоки, внесени през периода от 30 януари до датата на влизане в сила на Постановлението (2 май 2020г.). Нашето разбиране е, че възстановяването ще се извършва служебно или чрез подаване на искане от оправомощените органи или организации до компетентните митнически органи.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.