Последно актуализирани на 15.10.2018 г.

АФА ООД, с ЕИК 030278596 и АФА Консултанти ООД, с ЕИК 121813481 (наричани по-долу АФА) съвместно администрират тази Интернет страница и публикуваното на нея съдържание.

С първоначалния си достъп до тази Интернет страница потребителят се съгласява и приема, че посещенията и ползването по какъвто и да било начин на разположените върху страницата информация и/или елементи се извършват при спазването на следните условия:

  1. Естество и предназначение на публикуваната информация

Всички материали, които са публикувани на тази страница (включително коментари по зададени от потребители теми), имат за цел да се акцентира върху въпроси, които са от значение за повече от един потребител, както и да се даде определена насока и най-обща представа за разглежданата материя. Поради това материалите имат принципен характер, не са обвързани с конкретна фактология и се предоставят без заплащане на възнаграждение. Те не представляват и не следва да се разглеждат като конкретен професионален съвет и/или консултация, и/или изследване по разглежданите правни, данъчни, счетоводни, финансови, корпоративни и каквито и да било други въпроси, нито като оферта или предложение за сключване на договор с потребителя. АФА не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди и/или пропуснати ползи, претърпени от потребителя в резултат на използването на публикуваната на страницата информация по какъвто и да било начин, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на нея.

Публикуваните на страницата материали са изготвени към определен момент и са съобразени с действащото към този момент законодателство. АФА не поема ангажимент за непрекъсната актуализация на вече публикуваните на страницата материали съобразно последващите нормативни промени. В случай, че потребителят се нуждае от конкретен професионален съвет или съдействие, следва да се обърне към АФА с конкретно запитване и ще му бъде предоставено исканото професионално съдействие съобразно възникналата специфична хипотеза и относимото към нея законодателство.

  1. Генерирани връзки към други сайтове (links)

АФА не предоставя гаранции за съществуването и съдържанието на други сайтове, към които са генерирани връзки, както и за пълнотата, актуалността, верността и полезността на информацията в тях. АФА не носи каквато и да било отговорност за вреди и пропуснати ползи, претърпени от потребителите в резултат на липсата или използването на информацията от сайтовете, към които се препраща, доколкото те се притежават и поддържат от трети лица и АФА не е в състояние да упражнява контрол в това отношение.

В случай че се провеждат дискусии в реално време между потребителите или посредством тази страница се осъществява друг обмен на информация между тях, всеки потребител носи отговорност за направеното от него изявление и за изразеното от него мнение или съвет.

С оглед естеството на страницата като обособено място от Интернет, не могат да бъдат предоставени гаранции и по отношение липсата на вируси.

  1. Права на интелектуална собственост

Всички права на интелектуална собственост върху елементите, включени в съдържанието на тази страница (включително кодове, програми, схеми, графики, форми, изображения, текст, звук и други обекти на интелектуалната собственост), се притежават от АФА и/или от негови съконтрагенти, предоставили му правата за използването на тези елементи.

Потребителят на информацията на страницата е длъжен предварително да поиска писменото съгласие на АФА (и/или на посочени от последното негови съконтрагенти), преди да копира и възпроизвежда публично, използва по друг начин, видоизменя, интерпретира или реферира към публикациите на тази страница и/или към името на АФА във връзка с тези публикации. В случай на копиране на информация от страницата върху компютъра на потребител за лична и нетърговска употреба, последният е длъжен да осигури върху всяко копие запазването на всички знаци за запазени права, търговски марки (лого) или други подобни, разположени върху оригиналния материал.

Потребителят се съгласява и приема да не генерира връзки към този сайт, посредством които се извършва:

  • неправомерно, включително подвеждащо и заблуждаващо използване на фирменото наименование и търговската марка (лого) на АФА;
  • въвеждане в заблуждение по отношение на унифицирания адрес (URL) на този сайт и/или заобикаляне на заглавната страница (homepage) на сайта, включително генериране на директни връзки към публикувана на вътрешните страници информация;
  • използване на рамки, посредством които у третите лица се създава погрешната представа, че материали от този сайт са част от сайта на потребителя.

АФА си запазва правото да изисква от всеки потребител, генерирал връзки от категорията на описаните по-горе, да заличи незабавно тези връзки.

Всеки потребител е длъжен да обезщети АФА за всички претърпени вреди и пропуснати ползи в резултат на неправомерно рефериране към и/или използване, възпроизвеждане, публикуване, видоизменяне, интерпретиране и други подобни на каквито и да било елементи от съдържанието на Интернет страницата.

  1. Промени в Условията за ползване

Настоящите Условия за ползване периодично могат да бъдат променяни и актуализирани. Съобщение за такава промяна ще бъде направено чрез посочване на датата на последната актуализация. Насърчаваме потребителите редовно да преглеждат актуалните Условия за ползване на нашата Интернет страница.