АФА е одиторско дружество-регистриран одитор, включено в:

 • Регистъра на одиторски дружества-регистрирани одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)
 • Списъка на регистрираните одитори, одобрен със заповед на подуправителя на БНБ, отговарящ за направление “Банков надзор”
 • Списъка на регистрираните одитори към Управление “Застрахователен надзор” към Комисията за финансов надзор

Опитът ни като одиторско дружество и одитори с правоспособност за извършване на одити по закон е съобразен изцяло и натрупан при прилагане на Международните одиторски стандарти (МОС), включително по отношение на:

 • финансови отчети, изготвени съгласно Националните счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), както и на
 • финансови отчети, изготвени съгласно Международните стандарти за финансови отчети (МСФО).

Успоредно с изпълнението на ангажименти за одити по закон, ние имаме и богат опит в извършването на:

 • одити на финансови отчети за консолидационни цели (консолидационни пакети)
 • одити със специални цели във връзка с регулаторни изисквания
 • вътрешни одити за управленски цели

Наши клиенти са както дружества със 100% българско участие, така и местни компании-част от мултинационални групи от предприятия. Сред тях има публични дружества от отворен и затворен тип.

През годините АФА привлича клиенти и се утвърждава като одитор на дружества от различни сектори на икономиката и сфери на дейност, като например:

 • производство и търговия с лекарствени продукти, тютюневи изделия, козметика, алкохолни и безалкохоли напитки, мляко и млечни продукти, автомобили
 • тежка промишленост
 • енергетика
 • добив на суровини
 • строителство, вкл. пътна инфраструктура
 • инвестиционна дейност
 • управление и разпореждане с недвижима собственост
 • медии
 • телекомуникации
 • банково дело - от създаването си АФА формира специализиран екип в областта на финансовите институции и е била одитор на голяма част от създадените търговски банки в България. АФА е била одитор и на създадената за управление, консолидация и приватизиране на търговските банки в България, Банкова консолидационна компания
 • застраховане
 • пенсионно осигуряване