Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 64 от 03.08.2018 г. са обнародвани: Закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване, Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 63 от 31 юли 2018 г.: Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 62/27.07.2018 г.: Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 61/24.07.2018 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 60/20.07.2018 г.: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 59/17.07.2018 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 58/13.07.2018 г.: Постановление № 131 от 5 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на М ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 57/10.07.2018 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 56/6.07.2018 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 55/3.07.2018 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

Още