Актуално

Важно от Държавен вестник

В брой 17 от 26.02.2019 г. е обнародван: Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 15 от 19.02.2019 г. е обнародвано: Постановление № 27 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2019 Г. за изменение на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 на Министерск ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 12 от 08.02.2019 г. са обнародвани: Закон за изменение на Закона за българските лични документи,Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 11 от 05.02.2019 г. е обнародвана: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 10 от 1.02.2019 г. са обнародвани: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г., Постановление № 14 от 25 януари 2019 г. за изменение и допълнение на Н ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 5 от 15.01.2019 г. е обнародвана: Поправка в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 3 от 2 ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 3 от 08.01.2019 г. е обнародван: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 2 от 04.01.2019 г. са обнародвани:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2016 г. за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона з ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 106 от 21.12.2018 г. е обнародван: Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 102 от 11.12.2018 г. са обнародвани:Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г., Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.

Още