Актуално

Важно от Държавен вестник

Важно от Държавен вестник

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 14 от 18.02.2020 г. e обнародван:

Още

Важно от Държавен вестник

От Официален вестник на ЕС

Още

Важно от Държавен вестник

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 52 от 02.07.2019 г. e обнародвана: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 38 от 10.05.2019 г. са обнародвани:Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси, Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 34 от 23.04.2019 г. е обнародван: Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 26 от 29.03.2019 г. e обнародвана:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търг ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 25 от 26.03.2019 г. е обнародван: Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 21 от 12.03.2019 г. е обнародвана:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от З ...

Още