Актуално

Важно от Държавен вестник

В брой 18/27.02.2018 г.:Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 17/23.02.2018 г.:Закон за изменение на Закона за държавните такси

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 16/20.02.2018 г.:Поправка в Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 15 от 2018 г.)

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 15/16.02.2018 г.:Закон за пазарите на финансови инструменти

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 14/13.02.2018 г.:Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 13/9.02.2018г.:Решение № РД-НС-04-10-1 от 29 януари 2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 12/6.02.2018 г.:Закон за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 11/2.02.2018 г.:Наредба № 1 от 10 януари 2018 г. за формата и съдържанието на обособените баланси на управление „Емисионно“, управление „Банково“ и на консолидирания отч ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 10/30.01.2018 г.: Наредба № 57 от 16 януари 2006 г. за изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлени ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 9/26.01.2018 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Още