Актуално

BEPS Многостранна конвенция

Депозиран ратификационен инструмент от България

Още

Решение на Европейския съд във връзка с преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд на България относно съответствието на разпоредбата на чл. 175, ал. 2, т. 3 ДОПК със законодателството на ЕС (по дело С-553/16)

Издание 25 / август 2018

Още

BEPS Многостранна конвенция

BEPS Многостранна конвенция

Още

BEPS Многостранна спогодба

подписване на 7 юни 2017 г.

Още

Обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Издание 22 / септември 2016

Още

Задължителни обезпечения от лица, участващи в сделки с течни горива

Издание 21 / август 2016

Още

Обнародваният ЗИД на Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Издание 20 / юли 2016

Още

Въвеждане на задължителен автоматичен обмен в ЕС на отчети (стандартизирани формуляри) за трансферно ценообразуване на големи корпоративни групи / Промени в Ръководството на ОИСР по трансферно ценообразуване

Издание 19 / юни 2016

Още

Последни новини относно личното ползване на служебно имущество

Издание 18 / февруари 2016

Още

Ново указание за ДДС третирането на личното ползване на ФИРМЕНИ активи (добило популярност като данък уикенд)

Издание 17 / януари 2016

Още