Актуално

Тече кампанията за изготвяне на годишни данъчни декларации за 2022 г. на физическите лица

Тече кампанията за изготвяне на годишни данъчни декларации за 2022 г. на физическите лица

Още

BEPS Многостранна конвенция

Депозиран ратификационен инструмент от България

Още

Решение на Европейския съд във връзка с преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд на България относно съответствието на разпоредбата на чл. 175, ал. 2, т. 3 ДОПК със законодателството на ЕС (по дело С-553/16)

Издание 25 / август 2018

Още

BEPS Многостранна конвенция

BEPS Многостранна конвенция

Още

BEPS Многостранна спогодба

подписване на 7 юни 2017 г.

Още

Обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Издание 22 / септември 2016

Още

Задължителни обезпечения от лица, участващи в сделки с течни горива

Издание 21 / август 2016

Още

Обнародваният ЗИД на Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Издание 20 / юли 2016

Още

Въвеждане на задължителен автоматичен обмен в ЕС на отчети (стандартизирани формуляри) за трансферно ценообразуване на големи корпоративни групи / Промени в Ръководството на ОИСР по трансферно ценообразуване

Издание 19 / юни 2016

Още

Последни новини относно личното ползване на служебно имущество

Издание 18 / февруари 2016

Още