Актуално

  • Сподели с:
Обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

28 септември 2016

В Държавен вестник бр. 75 от 27 септември 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Настоящото писмо има за цел да представи по-важните промени в законовите разпоредби.

 

Данък върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично потребление активи

В сила от 1 януари 2016 г, с измененията на ЗКПО се въвежда облагане с 10% данък върху разходите на разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично потребление на работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол, както и на съдружници и акционери, упражняващи личен труд.

С въведените промени отпада данъкът върху разходите, свързани с експлоатацията на превозни средства, използвани за управленски цели.

1. Дефиниции

За целите на изменените разпоредби се въвежда дефиниция на „разходи в натура” (§ 1, т. 83 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО):

  • „Разходи в натура“ за целите на чл. 204, ал. 1, т. 4 е частта от счетоводните разходи, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, използвани както за дейността, така и за лично ползване, до размера на личното ползване. В тези разходи не се включват разходите, които попадат в чл. 204, ал. 1, т. 1 – 2 (представителни и социални разходи в натура).

  • В случай че активите са данъчни амортизируеми активи, при определяне на разходите в натура следва да се вземат предвид данъчните амортизации.

2. Данъчно задължени лица

С въведения режим тежестта на облагане се измества към данъчно задължените юридически лица – работодатели или възложители по договори за управление и контрол, както и юридическите лица, чиито съдружници / акционери упражняват личен труд.

3. Данъчна основа

Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 ЗКПО е сумата на „разходите в натура”, свързани с използването на активите за лично потребление, за календарната година.

Измененията предвиждат групиране на активите в три категории като начинът на определяне на данъчната основа варира в зависимост от категорията:

  • за превозни средства: разходите, които се отнасят за лично ползване, се определят на база:

1. съотношението между изминатите километри / времето на използване за лично потребление към общо изминатите километри / общите часове на използване;

или

2. 50 на сто от общия размер на разходите (когато съотношението не може да бъде изчислено или не е налична документация, не е издаден пътен лист или друг подобен документ, доказващ съотношението на личното ползване);

  • за недвижимо имущество: разходите, които се отнасят за лично ползване, се определят на база съотношението на площта / времето на използване на съответното недвижимо имущество за лични цели към общата площ / общите часове на използване (когато разходите не могат да бъдат определени чрез измерване);

  • за други активи (различни от посочените в първите две категории): данъчната основа е в размер на 20 на сто от общия размер на разходите, свързани със съответния актив (когато не може да бъде документално обоснован друг размер).

4. Право на избор

С преходните и заключителни разпоредби на ЗИД се създават нови ал. 3 и 4 в чл. 24 от ЗДДФЛ. Промените предвиждат право на данъчно задължените лица да изберат дали разходите в натура да се облагат с данък върху разходите по реда на ЗКПО или да се третират и облагат като непаричен доход на физическите лица по реда на ЗДДФЛ. Правото на избор не може да се прилага за отделни физически лица.

За текущата година данъчно задължените лица декларират избора си в годишната данъчна декларация по ЗКПО за предходната година като изборът остава в сила през цялата година.

Същевременно получените от физическите лица доходи под формата на разходи, свързани с използване на активи на дружеството за лични цели, не се включват в облагаемия доход на физическото лице, доколкото същите са обложени по реда на ЗКПО.

За 2016 г. данъчно задължените лица декларират избора си в годишната данъчна декларация за 2016 г. Ако до момента е прилаган редът за облагане на разходите в натура като непарични доходи на физически лица, данъчно задължените лица имат правото да изберат дали да продължат да прилагат този ред до края на 2016 г. или да продължат с прилагане на новите правила и съответно облагане с данък върху разходите по реда на ЗКПО.

5. Документална обоснованост

Не е поставено изрично изискване за начина на документална обоснованост на разходите в натура, свързани с предоставени за лично потребление активи. Съотношението на разходите, направени за лично ползване на активите, към общите разходи следва да бъде доказано с достатъчна документация. Така например за автомобилите, данъчно задължените лица следва да поддържат документи за измерване на изминатите разстояния като пътни листа или други подобни отчети, като същите следва да съдържат информация за конкретни маршрути и дестинации, свързани с дейността. При липса на надеждна документация относно начина на определяне на съотношението, органите по приходите могат да определят лично потребление в размер на 50 на сто от общите разходи, свързани с превозното средство.

 

Други промени

ЗИД на ЗКПО въвежда изискване към чуждестранните юридически лица, които извършват дейност в страната чрез място на стопанска дейност, да посочват в годишната данъчна декларация идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците и за размера на тяхното участие, когато този размер надхвърля 10 на сто.

В случай, че имате въпроси във връзка с информацията в настоящия бюлетин, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. +359 2 9433700, факс +359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. “Оборище” № 38.

Към всички Публикации