Актуално

  • Сподели с:
Задължителни обезпечения от лица, участващи в сделки с течни горива

03 август 2016

С промяна в Закона за данък върху добавената стойност се предвижда механизъм, съгласно който, при осъществяване на сделки с течни горива с данъчна основа над 25 000 лв., лицата следва задължително да предоставят обезпечение пред НАП. Промяната е в сила от 6 август 2016 г.

1. Лица, които са задължени да предоставят обезпечение

Задължение за предоставяне на обезпечение възниква при:

- облагаеми доставки на течни горива с обща стойност на данъчните основи по доставките над 25 000 лв. за 1 месец;

- вътреобщностни доставки на течни горива, които не са предназначени за потребление от лицето, с обща стойност на данъчните основи над 25 000 лв. за 1 месец, или

- получаване на течни горива, освободени за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) на стойност над 25 000 лв. за 1 месец, ако не е възникнало основание за обезпечение на друго основание.

В случаите на освобождаване за потребление по ЗАДС, задължение за предоставяне на обезпечение има само директния получател по транзакцията, при която е налице освобождаване за потребление.

Изключение: Изискването за предоставяне на обезпечение не се отнася за лица, които зареждат плавателни и въздухоплавателни средства, както и за лица, извършващи доставки на течни горива от търговски обект, който е предава данни за наличните количества по дистанционна връзка с НАП.

2. Размер и срок на обезпечението

Размерът на обезпечението за транзакциите, изброени по-горе, е не по-малко от 20 % от стойността на транзакциите, изброени по-горе за предходния месец, като минимумът е 50 000 лв.

В случай, че данъчно задълженото лице не е извършвало такива транзакции в предходния месец, размерът на обезпечението се определя върху прогнозната средномесечна данъчна основа на горните транзакции, изчислена на базата на 12 месеца, но не по-малко от 50 000 лв.

Срокът на обезпечението (депозит, банкова гаранция или ДЦК) е 1 година.

Обезпечението следва да бъде предоставено не по-късно от 7 дни преди извършването на доставката, която превишава прага по т. 1 по-горе. При настъпване на изменения на показателите, определящи размера на обезпечението, последното следва да бъде актуализирано в 7-дневен срок преди промяната.

Доколкото обезпечението се определя на база показатели за изминалия месец, за момента липсва яснота дали следва актуализацията да се извърши 7 дни преди края на месеца или 7 дни преди доставката, която води до самото изменение. Подробни правила относно процеса по предоставяне на обезпечението се очаква да бъдат публикувани в Правилника за прилагане на ЗДДС.

Лицата, които отговарят на условията по т. 1 към датата на влизане в сила на промяната, имат срок от 1 месец предоставяне на обезпечението.

3. Санкции

За лицата, които не спазят изискването да предоставят обезпечение се предвиждат санкции в размер на непредоставеното обезпечение.

В случай, че имате въпроси във връзка с информацията в настоящия бюлетин, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. +359 2 9433700, факс +359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. “Оборище” № 38.

Към всички Публикации