Актуално

  • Сподели с:
Обнародваният ЗИД на Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

14 юли 2016

В Държавен вестник бр. 48 от 24 юни 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (наричан по-долу за краткост „Закона”).

В основата на промените е становище на Европейската комисия по постъпило запитване № 6765/14/MARK относно съвместимостта на разпоредбите на Закона с правото на ЕС и поет ангажимент от страна на българското правителство за отстраняване на някои несъответствия с европейското законодателство. На практика действащият до 1 юли 2016 г. закон е екстериториален и обхваща както дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (ЮПДР), когато те директно или чрез контролирани от тях дружества участват в дружество или в дейност, попадащи в обхвата на закона, но и дружества, които имат незначителна свързаност или нямат свързаност с дружества, извършващи дейност в България.

С промените се цели в приложното поле на Закона да не попадат случаите на минимални участия, с които дружество, регистрирано в ЮПДР, или неговите действителни собственици не могат реално да контролират българско дружество или дейност в България.

По-съществените изменения в Закона се свеждат до следното:

1. Въведени са промени в субектите, спрямо които се прилага Законът, като е заменено понятието „свързани лица” и „свързаност „ с „контролирани лица” и „контрол”.

След промените, в сила от 01.07.2016 г., в приложното поле на Закона попадат дружествата, регистрирани в ЮПДР, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. По отношение на дефиницията за „контрол” Законът препраща към § 1”в” от допълнителните разпоредби (ДР) на Търговския закон (ТЗ), като освен изброените в цитираната разпоредба форми на контрол е предвидено, че контрол е налице и когато дружества, регистрирани в ЮПДР, участват пряко или косвено в управлението на капитала на друго лице или лица и между тях се уговарят условия, различни от обичайните. С промените на практика се стеснява обхвата на Закона, доколкото преди измененията той се прилагаше и по отношение на всички лица, които се намират в отношения на свързаност (съгласно § 1 от ДР на ТЗ) с дружество, регистрирано в ЮПДР, независимо от степента и вида на свързаност.

2. Променен е обхватът на забраните по отношение на дружествата, спрямо които се прилага Законът (чл. 3)

Действащият до 01.07.2016 г. закон забраняваше на дружествата, регистрирани в ЮПДР и на свързаните с тях лица да участват в процедури за получаване на лиценз и за участие в редица институции по специалните закони (Закона за кредитните институции, Кодекса за застраховането, Кодекса за социалното осигуряване, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за платежните услуги и платежните системи и др.), независимо от процента на участие и броя на акциите или дяловете, които дружеството желае да придобие.

С измененията, в сила от 01.07.2016 г., са въведени прагове, под които забраните за извършване на посочените в Закона дейности няма да се прилагат. По-конкретно, допуска се офшорно участие в дружество, извършващо дейност по специален закон, като например банкови институции, застрахователни институции, пенсионно-осигурителни дружества и т.н., стига участието да не надхвърля предвидения законов праг.

Въведените прагове са „квалифицирано дялово участие” по смисъла на съответните специални закони или праг от 10 на сто, в зависимост от дейността. С други думи, забраните ще се прилагат, ако процентът на участие на дружеството, регистрирано в ЮПДР, представлява квалифицирано участие или е 10 на сто и над 10 на сто. По този начин се цели недопускане на ситуация, при която поради наличие на минимално участие на дружество, регистрирано в ЮПДР в банка, застрахователно дружество, пенсионно осигурително дружество, да се стигне до отнемане на лиценз за упражняване на съответния вид дейност.

В закона е предвидено и правило за борба със злоупотреби, съгласно което при участие на няколко дружества, регистрирани в ЮПДР и/или контролирани от тях лица, в дейност по чл. 3 от Закона, горепосоченият праг от 10 на сто или квалифицирано дялово участие ще се прилага към общото им участие и не може да бъде превишаван.

3. Разширени са изключенията от обхвата на рестрикциите (чл. 4 от Закона)

С измененията в сила от 01.07.2016 г., забраните по чл. 3 от Закона няма да се прилагат по отношение на по-голям брой дружества, регистрирани в ЮПДР, в сравнение с досега действащия закон. Изключенията от рестрикциите на Закона вече важат и по отношение на:

а) дружество, регистрирано в ЮПДР, което е местно лице за данъчни цели на държава – страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация (СТО) и на държави, с които ЕС има сключено споразумение за достъп до пазара на обществени поръчки в рамките на ЕС, ако неговите действителни собственици – физически лица са вписани в търговския регистър.

Изключението ще се прилага само за дейностите, за които е сключено споразумението. Това се отнася до Лихтенщайн, Андора, Монако, Сан Марино и др., за да не се ограничава достъпа до българския пазар за обществени поръчки и с оглед спазване на предприетите мерки за по-тясно икономическо сътрудничество с тези страни.

б) дружество, регистрирано в ЮПДР, което е местно за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към ЕС и неговите действителни собственици – физически лица са вписани в търговския регистър.

Това изключение касае дружествата, които са регистрирани в отвъдморски страни и територии (Британските Вирджински острови, Ангуила, Каймановите острови, Монсерат и др.), и ще се прилага само за дейностите, за които е приложимо Решението за отвъдморско асоцииране.

в) дружество, регистрирано в ЮПДР, което е местно лице за данъчни цели или е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация (СТО), и при условие, че неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в търговския регистър.

4. Въведени са промени в дефиницията за ЮПДР

От определението за ЮПДР са изключени Гибралтар и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Гибралтар е част от ЕС и спрямо него е приложимо европейското законодателство. Особеността в статута му в ЕС се изразява в това, че е изключен от някои области на политиката на ЕС: Митнически съюз, Обща търговска политика, Обща селскостопанска политика, Обща политика в областта на рибарството и изискването за облагане с ДДС. Предвид обстоятелството, че разпоредбите на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане са транспонирани в националното законодателство на Гибралтар и въз основа на тях се осъществява ефективен обмен на информация с всички държави – членки на ЕС, с измененията на Закона в сила от 01.07.2016г., Гибралтар няма да се счита за ЮПДР.

5. Променени са разпоредбите относно вписването на обстоятелства и данни за дружествата, регистрирани в ЮПДР

Промените са насочени към осигуряване на възможност за установяване на действителните собственици на дружествата, регистрирани в ЮПДР. До 30.06.2016 г. законът изискваше в търговския регистър да се вписват данни за дружеството, регистрирано в ЮПДР (правна форма, номер в национален регистър, седалище, адрес на управление, представляващи лица), както и идентифициращи данни за действителните собственици-физически лица.

Приетите допълнителни обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра, са както следва:

  • данни за лицата, контролирани от дружеството, регистрирано в ЮПДР, които пряко или непряко участват в капитала на съответното дружество по чл. 3, в т.ч. фирма, номер в национален регистър, правна форма, седалище и адрес на управление, както и данни за представляващи лица и
  • настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Предвидено е вписването да се извършва по делото/партидата на дружеството, контролирано от дружество, регистрирано в ЮПДР, което осъществява или ще осъществява дейност, попадаща в обхвата на Закона (чл. 3). Когато дружеството, регистрирано в ЮПДР, осъществява или ще осъществява дейност по чл. 3 пряко или чрез нерегистрирано в Търговския закон лице, изброените по-горе обстоятелства ще бъдат вписани самостоятелно в регистъра.

6. Указания по прилагане на Закона

С цел единно прилагане на Закона е предвидено Министърът на финансите съвместно с Министъра на икономиката и Министъра на правосъдието да издава указания по прилагане на закона. Указанията следва да се публикуват на интернет страниците на Министерство на финансите, Министерство на икономиката и Министерство на правосъдието.

В случай, че имате въпроси във връзка с информацията в настоящия бюлетин, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. +359 2 9433700, факс +359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. “Оборище” № 38.

 

Към всички Публикации