Актуално

 • Сподели с:
Ново указание за ДДС третирането на личното ползване на ФИРМЕНИ активи (добило популярност като данък уикенд)

29 януари 2016

На 25.01.2016 г. беше публикувано Указание № 24-00-15 от 22.01.2016 г. на Изпълнителния директор на НАП (по-нататък Указанието). Целта на това указание е да даде пояснения относно ДДС третирането на фирмени активи, които се използват за лични нужди на персонала или собственика.

Най-важните моменти в Указанието могат да се обобщят в следното:

Принципната цел на законовите разпоредби касаещи лично ползване на фирмени активи е да приравнят физическите лица, ползващи такива активи, на крайни потребители на стоки и услуги (които закупуват стоките и услугите с включен ДДС).

1. Данъчен кредит при придобиването

Предвиждат се три възможни варианта по отношение данъчния кредит при придобиване:

 • Закупената стока може да не бъде включена в стопанската дейност (съответно да не се приспада данъчен кредит) – препоръчва се когато има яснота, че стоката ще се ползва само за лични нужди.
 • Закупената стока да бъде включена изцяло в стопанската дейност (съответно да бъде приспаднат данъчен кредит изцяло);
 • Закупената стока да бъде  включена частично в стопанската дейност (съответно да бъде ползван данъчен кредит само за частта, свързана с използването в стопанската дейност) - препоръчва се в случаите, когато има стабилност на процента на личното ползване (обичайно за недвижими имоти). 

При частично ползване в стопанската дейност и за лични нужди се препоръчва да се проследи съотношението на използване за период от поне 6 месеца, за да има надеждност и постоянство на резултата. Препоръчва се съотношението да се следи текущо и евентуално  да се коригира при съществени промени след не по-малко от 6 месеца.

2. Последващо начисляване на ДДС

Указанието пояснява, че е налице облагаема доставка на услуга в случаите на безвъзмездно ползване на стока, за която при придобиването е бил приспаднат данъчен кредит.  Коментират се следните хипотези:

 • Когато ДЗЛ не е приспаднало данъчен кредит за покупките на стоки и услуги, свързани с лично ползване, за него не възникват допълнителни последици. Въпреки това, ако са налице разходи за персонал, свързани с личното ползване – самите тези разходи биха били обект на облагане с ДДС.
 • Когато е ДЗЛ е приспаднало данъчен кредит изцяло, за него възниква задължение да третира предоставянето на стоките за безвъзмездно лично ползване като облагаема доставка и да начислява ДДС върху стойността й.
 • Когато е приспаднат частично данъчен кредит на база определена от ДЗЛ пропорция при придобиването, същата се прилага и по отношение на разходите, свързани с ползването. Не е налице облагаема доставка по отношение на личното ползване на стоката, освен ако това ползване надхвърля пропорцията, определена при ползването на данъчен кредит.

3. Стойност, върху която се начислява ДДС

Стойността, върху която се начислява ДДС, е сумата на преките разходи, свързани с личното ползване, за които е ползван данъчен кредит. Тези разходи включват:

 • По отношение на дълготрайните активи – стойността на изхабяването, определена като се приеме срок на ползване 20 г. за недвижимите имоти и 5 години за останалите активи.Ако са изминали повече от 5 г., респективно 20 г. от придобиването в разходите не се включва изхабяване.
 • При договори за наем или оперативен лизинг – съответната част от наемните вноски;
 • Разходите за ремонт, резервни части, ГТП и др. се препоръчва да се разсрочат за 12 месеца;
 • Материали и консумативи;
 • Разходите за заплати на персонала, ангажиран с предоставянето на услугите.

4. Данъчно събитие

Задължението за начисляване на данъка възниква на последния ден на месеца, през който е налице лично ползване. Данъкът се начислява с протокол, в срок до 15 дни от края на месеца.

5. Специфични въпроси

 • Разграничение между отделяне на стоката за лично ползване (доставка на стока) и временно ползване на стоките (доставка на услуга).

В Указанието се дават критерии за това разграничение. Когато стоката се унищожава при потреблението е налице отделяне за лично ползване, а когато стоката не се унищожава при потребление е налице услуга по предоставяне за ползване.

 • Лично ползване на фирмен имот

Когато е налице имот, за който е приспаднат данъчен кредит, и той се ползва от персонала или собственика за лични нужди, ДЗЛ няма право да избере услугата да бъде освободена (за разлика от наемането на жилище).

 • Услуги по настаняване

За да е налице услуга по настаняване (облагаема с по-ниската ДДС ставка от 9%) при предоставянето на хотелски стаи на персонала или собственика, настаняването трябва да е краткотрайно, на хотелски начала. В противен случай следва да се прилага ставка от 20%.

 6. Документация

ДЗЛ трябва да води достатъчна документация, за да докаже използването на активите си за целите на стопанската си дейност. Ако има лично ползване, ДЗЛ следва да поддържа документация относно:

 • методите за изчисление на разходите, свързани с лично ползване;
 • определеното съотношение на личното и стопанското ползване;
 • последователното прилагане на избрания метод за разпределяне на разходите и определяне на данъчната основа за личното ползване.

Дадена е препоръка на органите по приходите, при наличие на добра и надеждна документация и последователно прилагане на избрания от ДЗЛ метод за разпределяне на ползването (на лично и за стопански цели), да не изискват промяна на метода и да не правят допълнителни корекции.

7. Открити въпроси

Указанието коментира единствено ефектите от гледна точка на ЗДДС и не засяга последиците от гледна точка на корпоративното и личното облагане. Тези ефекти следва да се преценяват за всеки отделен случай. Като цяло обаче, според нас няма причина личното ползване на служебно имущество да не се счита за доход в натура на лицата, които го ползват. Също така е възможно разходът да се счете за несвързан с дейността от гледна точка на корпоративните данъци (в зависимост от документалното оформление и взаимоотношенията с лицето, ползващо актива).

Указанието не съдържа подробна аргументация относно причината за облагане на разходите за персонал свързани с личното ползване (например разходи за заплата на служебен шофьор на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит).

 

В случай, че имате въпроси във връзка с информацията в настоящия бюлетин, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. +359 2 9433700, факс +359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. “Оборище” № 38.

Към всички Публикации