Актуално

  • Сподели с:
Промени в списъка на държавите или териториите, класифицирани като „юрисдикции с преференциален данъчен режим” по българското законодателство

08 януари 2016

Една от промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от края на 2015 г. (вж. „Публикации” на уебсайта на АФА, „Четете по-подробно за…”, „Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 1 януари 2016 г.”) е в определението на „юрисдикции с преференциален данъчен режим” (§ 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на закона). Във тази връзка, със Заповед № ЗМФ-1311 от 21.12.2015 г. на министъра на финансите е утвърден списък на държавите и териториите, които са класифицирани от България като юрисдикции с преференциален данъчен режим („Списъка”). Заповедта, която е в сила от 1 януари 2016 г., е обнародвана в Държавен вестник, бр. 102/29.12.2015 г. и е публикувана на интернет - страницата на Министерство на финансите*. Очаква се скоро Списъкът да бъде актуализиран и на уебсайта на Европейската комисия, Дирекция „Данъчен и митнически съюз”, където са представени списъците (или липсата на такива) на всички държави членки на ЕС.

Освен за целите на данъчното облагане, Списъкът е от пряко значение и за прилагането на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Списъкът е разширен като са добавени:

  • Обединените арабски емирства (ОАЕ, в т.ч. Абу Даби и Дубай) - държава, с която България има сключена и действаща спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Въпреки че цитираната СИДДО съдържа клауза за обмен на информация, тя не е в най-актуалния вариант, предвиждащ обмен на всякакъв вид информация за целите на данъчното облагане, вкл. съхранявана от банкови и други финансови институции, номинирани представители, агенти;

  • други територии като Лабуан (Малайзия), Питкерн, Макао (Китай), Уругвай (неизчерпателно посочени).

Както и до края на 2015 г., в Списъка остават следните зависими или асоциирани територии:

  • на Великобритания – Гърнси и Джърси (които са част от Нормандските острови – посочени общо в списъка, в сила до края на 2015 г.), о-в Ман, Вирджинските острови, Каймановите острови, острови Търкс и Кайкос, Ангуила, Монсерат, и

  • на Нидерландия - Аруба, Кюрасао и Синт Мартен (последните два от които са част от Нидерландските Антили – посочени общо в стария списък),

за които са в сила споразумения с ЕС, въвеждащи мерките на Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания. Тези споразумения предстои да бъдат променени, поради отмяна на цитираната директива и въвеждането с променената Директива 2011/16/ЕС** на по-широко обхватния глобален стандарт за задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (залегнал в споразуменията FATCA и инструментите на ОИСР). Горните промени са в ход и по отношение на петте европейски държави, сключили споразумения с ЕС за мерките по Директива 2003/48/ЕО – Швейцария, Лихтенщайн, Сан Марино, Монако, Андора. От последните четири, Андора и Монако остават в Списъка.

Любопитен факт е, че повечето юрисдикции, включени в Списъка, са членове на Глобалния форум към ОИСР за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели, към който България се присъедини през 2015 г. Tе са поели ангажимент за въвеждане и прилагане на глобалния стандарт за автоматичен обмен на финансова информация помежду си, вкл. с държавите-членки на ЕС, в т.ч. България.

В случай, че имате въпроси във връзка с информацията в настоящия бюлетин, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. +359 2 9433700, факс +359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. “Оборище” № 38.** относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане

Към всички Публикации