Актуално

Четете по-подробно за...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Още

Четете по-подробно за...

Прилагане на осигурителното законодателство през 2020 г.

Още

Четете по-подробно за...

Последни промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Още

Четете по-подробно за...

В Държавен вестник бр. 96 от 06.12.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Още

Четете по-подробно за...

В Държавен вестник бр. 96 от 06 декември 2019г. са обнародвани промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Още

Четете по-подробно за...

Промени в закона за данък върху добавената стойност

Още

Четете по-подробно за...

Нови правила за задължителна документация за трансферно ценообразуване

Още

Четете по-подробно за...

В ДВ, бр. 15 от 19.2.2019 г. е обнародвано Постановление № 27 от 14 февруари 2019 г. за изменение на Националните счетоводни стандарти

Още

Четете по-подробно за...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Още

Четете по-подробно за...

Последни промени в Закона за местните данъци и такси

Още