Актуално

Мярката 60/40 e продължена 31 декември 2020 г.

В бр. 89 от 16 октомври 2020 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 278/ 12.10.2020 г.

Още

Финансиране на микро-, малки и средни предприятия

На 15 октомври 2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на ...

Още

Четете по-подробно за...

Промени в Закона за местните данъци и такси и в Закона за данък върху добавената стойност

Още

Четете по-подробно за...

Промени в Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Още

Четете по-подробно за...

Промени в Закона закона за корпоративното подоходно облагане

Още

Четете по-подробно за...

Промени относно предоставянето на безвъзмездна помощ за средни предприятия

Още

Четете по-подробно за...

Мярката 60/40 ще бъде продължена до края на м. септември 2020 г.

Още

Четете по-подробно за...

Промени в ДОПК относно задължителния автоматичен обмен на информация в областта на преките данъци, в сила от 01.07.2020 г.

Още

Четете по-подробно за...

Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Още

Четете по-подробно за...

Изменение на Договора между Рeпублика България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г.

Още