Актуално

Четете по-подробно за...

Подкрепа за микро-, малките и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки в България

Още

Промени в Закона за данък върху добавената стойност

В Държавен вестник, бр. 107 от 18 декември 2020 г. беше обнародван нов Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС), с който са въвед ...

Още

Четете по-подробно за...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност през 2021 година

Още

Четете по-подробно за...

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс през 2021 година

Още

Четете по-подробно за...

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 1 януари 2021г.

Още

Промени в Закона за счетоводството през 2021 година

В Държавен вестник, бр. 104 от 08.12.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС).

Още

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за местните данъци и такси през 2021 година

В Държавен вестник, бр. 104 от 08.12.2020 г е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС).

Още

Нови мерки във връзка с COVID-19

Извънредната епидемична обстановка в България бе продължена до 31 януари 2021 г. с Решение на Министерския съвет № 855 от 25 ноември 2020 г.

Още

Промени в закона за регистър булстат

В Държавен вестник бр. 94 от 03.11.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за Регистър Булстат (ЗИД ЗРБ), с който са въведени промени в Закона за Регистъ ...

Още

Възможност за финансиране на малки предприятия

На 9 октомври 2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на п ...

Още