Актуално

АФА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ BDO

ВОДЕЩАТА БЪЛГАРСКА ОДИТОРСКА И КОНСУЛТАНТСКА ФИРМА АФА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ BDO INTERNATIONAL

Още

Промени в Закона за данък върху добавената стойност

В Държавен вестник, бр. 102 от 23 декември 2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС). Най-съществените проме ...

Още

Четете по-подробно за...

В Държавен вестник, бр. 104 от 30 декември 2022 г. е обнародван Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ), Закона ...

Още

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В бр. 102 на Държавен вестник от 23 декември 2022 г. e обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Още

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

В Държавен вестник, бр. 99 от 13.12.2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Още

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

В Държавен вестник, бр. 59 от 26 юли 2022 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС. Целта на измененията е да се приведат разпоредбите на ППЗДДС в съответс ...

Още

Промяна на прага за задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

В Държавен вестник, бр. 58 (извънреден) от 23 юли 2022 г. е публикуван Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Още

Изменения в данъчните закони със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

В Държавен вестник, бр. 52 от 5 юли 2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗИД ЗДБРБ).

Още

Мярката 60/40 e изменена и продължена до 30 Юни 2022 г.

В бр. 27 от 5 април 2022 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 40 от 31 март 2022 г. за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 3 юли 2020 г. ...

Още

Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2022 година

В Държавен вестник, бр. 14 от 18.02.2022 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС). Целта на настоящите изменения ...

Още