Актуално

 • Сподели с:
Четете по-подробно за...

13 август 2019

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

 

В брой 64/13.08.2019 г. на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с който се въвеждат:

 • нови правила за задължителна документация за трансферно ценообразуване – представени накратко по-долу. Те стават факт повече от половин година след приключване на публичната консултация във връзка с въвеждането им и са променени спрямо представените за обсъждане текстове;

 • изискванията на Директива на (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз. Основната й цел е подобряване на процедурата по взаимно споразумение между държавите – членки на Европейския съюз като механизъм за разрешаване на спорове в областта на международното данъчно облагане. Приети са и други промени, които не са предмет на обобщението по-долу.

1. От кога се прилагат новите правила за задължителна документация за трансферно ценообразуване (по-долу „новите правила”)?

Промените в ДОПК в частта относно документацията за трансферно ценообразуване влизат в сила от 01.01.2020 г. и ще се прилагат за сделки, извършени със свързани лица („контролирани сделки”) след тази дата.

2. За кои данъкоплатци се прилагат новите правила?

Новите правила са задължителни за данъкоплатци, които дължат корпоративен данък и еднолични търговци, които формират данъчен финансов резултат по правилата на ЗКПО, и които имат сделки със свързани лица през съответната данъчна година, освен ако:

 • към 31 декември на предходната година показателите на данъкоплатеца не надвишават:
  - балансова стойност на активите – 38 млн. лв., и
  - нетни приходи от продажби - 76 млн. лв., или
  - средна численост на персонала за отчетния период – 250 души;

или

 • данъкоплатецът извършва контролирани сделки единствено в страната.

Независимо от ограничението по-горе на обхвата на задължените лица по новите правила, следва да се има предвид, че съгласно материалните данъчни закони (ЗКПО и ЗДДФЛ), данъкоплатците са задължени да извършват сделки със свързани лица при пазарни условия. Поради това, в хода на данъчна проверка или ревизия от всеки данъкоплатец може да бъде поискано да докаже пазарните условия по сключените от него контролирани сделки.

3. Какво е съдържанието на документацията и кои сделки обхваща?

Документацията включва местно досие, което се изготвя от всеки задължен по новите правила данъкоплатец и следва да съдържа анализ на контролираните му сделки за годината, които надвишават:

 • 400 хил. лв. за сделки с предмет продажба на стоки,
 • 200 хил. лв. за всички останали сделки, освен заеми,
 • 1 млн. лв. за предоставен заем или 50 хил. лв. за начислени лихви и други свързани със заема приходи или разходи.

Праговете се изчисляват за всяка сделка поотделно. При определени условия – ако има две или повече сделки с едно или повече свързани лица, сключени при съпоставими условия, праговете се изчисляват за общата стойност на сделките.

Освен местно досие, задължените данъкоплатци, които са част от многонационална група предприятия, следва да разполагат и с обобщено досие за групата.

Законът предвижда изрично съдържание на документацията (местно и обобщено досие), което като цяло следва приетия в резултат на Проекта BEPS международен стандарт за съдържание на документация за трансферно ценообразуване.

 4. Какви са сроковете за изготвяне на документацията?

Законът изисква местното досие да е готово в срока за подаване на корпоративната данъчна декларация – 31 март на годината, следващата тази, за която се отнася, а обобщено досие – да е налично до 12 месеца след срока за изготвяне на местното досие. Не е предвидено задължение за подаване на документацията в НАП – тя следва да бъде представена при поискване от органите по приходите.

 5. Какви са санкциите за неспазване на правилата?

 Санкциите са:

 • за неизготвяне или непредставяне при поискване от органите по приходите на местно досие – до 0.5% от общата стойност на сделките, за които е трябвало да бъде изготвена документация;
 • за данъкоплатци, които са задължени, но не разполагат с обобщено досие в рамките на законоустановения срок – между 5 хил. лв. и 10 хил. лв.;
 • за посочване на неверни или непълни данни в документацията – между 1.5 хил. лв. и 5 хил. лв.

При повторно нарушение санкциите са в двоен размер.

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации