Публикации

  • Сподели с:
Четете по-подробно за...

07 декември 2018

 

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

 

Последните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) бяха обнародвани в бр. 98 на Държавен вестник от 27 ноември 2018 г. със Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Измененията в ЗДДФЛ засягат както права и задължения на лицата, така и крайни срокове за тяхното упражняване/изпълнение, както следва:

1. С изменение и допълнение на чл. 22а, 22в и 22г ЗДДФЛ се въвежда промяна в режима на ползване на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания, като отпада задължението към годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ да се прилага декларация от другия съпруг/родител, че няма да ползва същото облекчение.

Предвидена е и санкция при неспазване на разпоредбите на закона и ползването на данъчното облекчение от двамата родители, при която всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на неправомерно ползваното облекчение.

В случаите, когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ и облекчението не може да бъде ползвано изцяло от единия родител, се въвежда възможност разликата да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина.

Промените следва да се прилагат и при ползване на данъчни облекчения за 2018 г.

2. С цел еднаквото третиране на подадените годишни данъчни декларации по чл. 50 ЗДДФЛ в срок до 30 април с коригиращите декларации, които се подават в срок до 30 септември, е направено допълнение към чл. 23, ал. 2 ЗДДФЛ. Съгласно промяната в текста на закона данъчнозадължените лица ще имат право да ползват данъчни облекчения, само при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаването на коригиращата декларация по
чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ.

Това изискване ще се прилага при подаване на коригиращи декларации в срок до 30 септември 2019 г. и бъдещи периоди.

3. Въведен е нов ред за облагане на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, като посочените доходи са изключени от облагаемите доходи от други източници по чл. 35 ЗДДФЛ и са добавени към доходите, облагаеми с окончателен данък (нова ал. 14 към чл. 38 ЗДДФЛ).

Окончателният данък върху брутния размер на облагаемите парични и предметни награди от игри ще се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице.

Въведено е изменение в дефиницията за „предметна печалба с незначителна стойност”, с което се определят като необлагаеми предметните печалби, чиято пазарна цена е до 100 лв.( § 1, т. 62  от ДР ЗДДФЛ). Преди изменението предметните печалби с незначителна стойност бяха в размер до 30 лв.

С окончателен данък ще се облагат и придобитите от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет (чл. 38, ал. 15 ЗДДФЛ).

Окончателният данък ще се удържа и внася от администратора на съответната помощ в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода

Считано от 01.01.2019 г. цитираните в тази точка придобивки ще бъдат облагани с окончателен данък в размер на 10 на сто.

4. С изменения в чл. 45 ЗДДФЛ е въведена концепцията за отпадане на задължението на платците на доходи (предприятия или самоосигуряващи се лица) за издаване на служебни бележки. Служебни бележки ще се издават само при поискване от страна на служителя/ работника/ получателя на доход (например, доход от друга стопанска дейност, доход от наеми или доход от други източници). В тази връзка е отменен и чл. 50, ал. 4 ЗДДФЛ, с което отпада и задължението за прилагане на служебни бележки към годишните данъчни декларации на лицата.

В случай, че дейността на дадено предприятие е прекратена и то няма правоприемник, поисканите служебни бележки ще се издават от последния представляващ работодателя или от съответното териториално поделение на НОИ.

Служебните бележки следва да се изготвят и предоставят в 14-дневен срок след поискване от страна на получателя на дохода. Лице-платец на доход, което при поискване не издаде и не предостави на лицето, придобило дохода, образците по чл. 45, ще се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.

Запазва се задължението предприятията или самоосигуряващите се лица– платци на доходи от друга стопанска дейност по чл.29 ЗДДФЛ и на доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество по чл. 31 ЗДДФЛ да издават за изплатените доходи и удържания авансов данък по реда на чл. 43 и 44 ЗДДФЛ сметка за изплатени суми по образец. Както досега, ако лицето, което придобива дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и е декларирало този факт пред платеца на дохода, последният не е задължен да издава сметка за изплатени суми.

Промените следва да се прилагат за доходи, изплатени след 31.12.2018 г. Остава задължението към годишните данъчни декларации за 2018 г. на физическите лица да се представят служебни бележки. В тази връзка за изплатените доходи през 2018 г. ще се прилага предишната редакция на чл. 45 ЗДДФЛ.

5. Създадена е нова ал. 5 в чл. 48 ЗДДФЛ, съгласно която от размера на данъка върху общата годишна данъчна основа ще се приспада данъчното облекчение за извършени безкасови плащания по чл. 22д, ал. 2 ЗДДФЛ.

Направено е и допълнение в чл. 48, ал. 8 ЗДДФЛ, което регулира  закръгляването на данъка по годишната данъчна декларация към пълен лев след приспадането на облекчения и удръжки, и ползването на отстъпка.

Промените се прилагат и при деклариране на доходите за 2018 г. в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

6. В годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ местните физически лица ще са задължени да декларират и дължимия окончателен данък върху придобитите през годината от източник в чужбина доходи от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител (чл. 50, ал.1, т. 3, буква „в” ЗДДФЛ).

Промените се прилагат при деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ на доходите, реализирани след 1 януари2019 г..

7. С изменението в чл. 51, ал. 2 ЗДДФЛ се регламентира лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, направили избор да се облагат като едноличните търговци, да не подават годишен отчет за дейността, когато през данъчната година не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (§1, т. 30 ДР на ЗСч). Това означава, че за лицата едновременно следва да са изпълнени следните условия:

 

а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

Изменението се прилага и за 2018 г.

8. Въведена е начална дата за подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ. В резултат срокът за деклариране се изменя от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Изменението се прилага за подаването на годишните данъчни декларации и за
2018 г.

През 2020 г. отстъпката в размер на 5% върху данъка за довнасяне съгласно чл. 53, ал. 6 ЗДДФЛ ще се ползва, при условие че годишната данъчна декларация за 2019 г. е подадена по електронен път до 31.03.2020 г.

За ползване на отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2018 г. се запазва срокът от предишната редакция на закона, а именно 31.01.2019 г.

Създадена е нова ал. 7 в чл. 53 ЗДДФЛ, съгласно която годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО ще се подава само по електронен път.

Разпоредбата ще се прилага за декларациите на самоосигуряващите се лица, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2019 г.

9. С изменение в чл. 73 ЗДДФЛ е разширен обхватът на информацията и справките, които платците на доходи са длъжни да предоставят по този член. Регламентирано е в справките по чл. 73 да се включват не само изплатените през годината доходи, но и удържаните задължителни осигурително вноски.

Съгласно изменението на чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ работодателите следва да изготвят и справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение. Досега не се изискваше предоставяне на информация за доходи от трудови правоотношения в справките, изготвяни по реда на чл. 73 ЗДДФЛ. Промените са обвързани с отпадането на изискването за прилагане на служебни бележки за изплатени доходи и удържан данък и задължителни осигурителни вноски към годишните данъчни декларации на физическите лица.

Променен е и срокът за подаване на справките по чл. 73 ЗДДФЛ от 15 март на 28 февруари на следващата година, както и начинът за подаване - единствено по електронен път. Въведена е възможност за корекция на грешка в подадените справки в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията.

Съгласно изменението на текста на чл. 73а, ал. 5 ЗДДФЛ  и справките по чл. 73а ЗДДФЛ ще се подават само по електронен път.

Измененият в чл. 73 и чл. 73а  ЗДДФЛ се прилагат за справките, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2019 г.

10. В текста на чл. 56, ал. 2 ЗДДФЛ е направено изменение, съгласно което освен предприятията-платци на доходи, и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО ще подават декларация за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ само по електронен път.

Изменението не се прилага при деклариране на дължимите данъци за 2018 г., т.е. самоосигуряващите се лица биха могли да подадат декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ за четвърто тримесечие на 2018 г. на хартиен носител.

11. Изменен е текстът на чл. 65, ал. 3 ЗДДФЛ във връзка с окончателния данък за доходи от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалбата. Данъкът ще се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е извършено скритото разпределение на печалбата (а не при начисляване на съответните суми, както беше редакцията на закона досега).

Новата редакция на чл. 65, ал. 3 ЗДДФЛ се прилага за скрито разпределение на печалбата, извършено след 31.12.2018 г.

12. Въведено е изменение в дефиницията за „упражняване на занаят”, което определя тази дейност като производството на изделия или предоставянето на услуги, осъществявани от физическо лице, упражняващо занаят по реда на Закона за занаятите, което не е регистрирано като едноличен търговец.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

 

Към всички Публикации