Публикации

 • Сподели с:
Четете по-подробно за...

30 юли 2018

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД

В Държавен вестник, бр. 62 от 27.07.2018 г. е обнародван Закон за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Закон за горивата или Законът).

Цел и обхват на Закон


Целта на Закона е да уреди регистрацията и контрола върху лицата, извършващи дейности с горива. Дейностите, които подлежат на регулация включват:

 • Търговия на едро и дребно с горива;
 • Съхранение на горива извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на ЗАДС. Под „съхранение на горива” се разбира приемане, претоварване, физическо съхранение и предаване на горива в петролни бази, митнически складове или други резервоари, които не са регистрирани като данъчни складове, както и цистерни и други съдове, с изключение на тези на крайни промишлени потребители или предназначени за битови нужди. Законът не дава дефиниция на „крайни промишлени потребители”;
 • Транспорт на горива;
 • Пълнене на бутилки с втечнен газ извън данъчни складове;
 • Дистрибуция на бутилки с втечнен газ;
 • Временно съхранение или зареждане от земеделски стопани на собствена техника извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели


Всяко лице, което извършва посочените по-горе дейности, подлежи на регистрация по Закона за горивата. Регистрацията е условие за извършване на дейността. За всяка дейност се извършва отделна регистрация. Ако дейността се извършва без регистрация, органите на Министерство на финансите и Министерство на вътрешните работи могат да издадат заповед за преустановяване на дейността и запечатване на предприятието или обекта.  Независимо от тази принудителна мярка, на лицето може да бъде наложена глоба/имуществена санкция в размер от 25 х.лв. до 250 х.лв.  

Специфични изисквания за извършване на регистрация


Извън общите условия, на които следва да отговарят лицата, за да бъдат регистрирани за извършване на дейност с горива (да имат регистрация като търговци, да не са в производство по ликвидация и несъстоятелност, да не са с прекратена регистрация по чл. 176 ЗДДС, да нямат непогасени задължения за данъци или осигурителни вноски и т.н.), за някои от дейностите са поставени специфични изисквания относно:

 • Обектите, от които ще се извършва дейността. Такива изисквания са предвидени за търговията на дребно и за съхранението на горива. По отношение на съхранението на горива са поставени изисквания за собствени или наети помещения и резервоари, обем на резервоарите, монтирани средства за измерване и контрол, които осигуряват онлайн достъп на органите на Агенция Митници и НАП, наличие на физическа охрана или СОТ и др. ;
 • Размер на регистрирания капитал или размер на активите. Например, за извършване на търговия на едро с горива или съхранение на горива лицето следва да има регистриран капитал не по-малък от 1 млн.лв.
 • Предоставяне на обезпечение (с изключение на дейностите по транспорт на горива и временното съхранение и/или зареждане от земеделските стопани)

Извършване на регистрацията


Регистрацията се извършва от Министерство на икономиката и за нея се издава удостоверение, копие от което се поставя на видно място във всеки от обектите, в които се извършва дейността или се предоставя на водачите на транспортните средства, с които се извършва транспорт на горива. Лицата се вписват в публичен електронен регистър, поддържан от Министерство на икономиката. Правата, възникнали в резултат на регистрацията не могат да се преотстъпват или прехвърлят освен при преобразуване по Търговския закон.
Регистрацията може да бъде прекратена по искане от страна на лицето или в случай, че е нарушено някои от изискванията за извършване на дейността.

Особени ограничения


 С чл. 24 и 25 от Закона изрично се забранява :

 • Зареждане с горива на пътни превозни средства и извънпътна техника на трети лица чрез вътрешен обект;
 • Зареждане с горива на пътни превозни средства и извънпътна техника от мобилни бензиностанции, други пътни превозни средства, преместваеми обекти или подвижни съоръжения, с изключение на зареждане от земеделски стопани от вътрешен обект[1] за собствени нужди и зареждането за собствено потребление до 80 л.

Нарушението на ограниченията се санкционира с глоба/имуществена санкция в размери от  20 х.лв. до 250 х.лв., а горивата, обект на нарушението, се отнемат в полза на държавата.  При повторно нарушение регистрацията по Закона се заличава.

 

[1] „Вътрешен обект” е трайно прикрепен към недвижим имот обект, предназначен за зареждане на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди.

 


Контрол и санкции


Контролът относно спазване изискванията на Закона е възложен на няколко ведомства в зависимост от компетентността им: Министерство на икономиката, НАП, Агенция Митници, Държавна агенция метрологичен и технически надзор и др.
Обръщаме внимание, че размерът на санкциите е съществен като максималната санкция (за извършване на дейност без регистрация, в нарушение на нейния обхват или при неспазване на някое от условията за извършването ѝ) е в размер до 250 х.лв., а при повторност – до 500 х.лв.

Предстои да бъде изменен Устройственият правилник на Министерство на икономиката, а министърът на икономиката – да издаде наредба относно процедурата за регистрация и за водене на публичния регистър.   

Законът, с изключение на няколко разпоредби, влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването му (т.е. на 28.01.2019 г.).  

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации