Публикации

  • Сподели с:
Четете по-подробно за...

31 януари 2018

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ)

 

В Държавен вестник бр. 88 от 3 ноември 2017 г. са обнародвани промени в Закона за местните данъци и такси, които ще влязат в сила от 01.01.2020 г. с изключение на някои разпоредби, които са в сила от деня на обнародването. Промените касаят такса битова отпадъци (ТБО), като целта е размерът на таксата да се определя въз основа на принципа „замърсителят плаща”, установен в Директива 2008/98/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 19.11.2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.
По-съществените промени в ЗМДТ касаят:

1. Обхвата на услугите, за които се дължи ТБО

С изменението на чл. 62 от ЗМДТ се обособяват изрично отделните услуги, за които се дължи ТБО. Предвидено е ТБО да се заплаща за три вида услуги, като предоставянето им от общината е предпоставка за дължимост на таксата, а именно:
а) събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
б) третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации;
в) поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищни образувания в общината.

2. Разходите на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите

Както и досега, разходите на общината за съответната календарна година за извършване на дейностите по предоставяне на услугите ще се включват в план-сметка за годината по видове услуги. Новият момент в закона, е че подробно са описани критериите и реда за изготвяне на план-сметката, източниците за финансиране на разходите, както и одитирането на план- сметката от страна на Сметната палата. Целта е постигане на по-голяма прозрачност и публичност на разходите, подпомагане на общините и уеднаквяване на подхода при съставяне на план-сметката.

В тази връзка, в новите разпоредби на ЗМДТ е предвидено, че решението на общинския съвет за одобряване на план-сметката ще се публикува за обществено обсъждане на интернет страницата на общината. На интернет страницата на общината, ежегодно в срок до 15 февруари, ще се публикуват и данни за одобрената план-сметка по видове услуги, приетите основи за изчисляване на ТБО, отчетените разходи за предходната година и количествата събрани и третирани битови отпадъци за предходната година.

3. Основата за определяне на ТБО

Най-същественото изменение в закона касае основата за определяне на размера на ТБО. Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице ще се определя за календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците (въвеждане на принципа „замърсителят плаща”). Съгласно действащите понастоящем разпоредби размерът на таксата се определя въз основа на данъчната оценка на недвижимия имот. С цел по-справедливо определяне на размера на таксата с измененията в ЗМДТ са предвидени следните видове основи:

За услугите по:

3.1.    събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и
3.2.    третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации

  • количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране;
  • индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост – торбите за битови отпадъци ще се закупуват по ред, определен  в наредбата на общинския съвет. Възможно е да бъде предвидено изискване за минимален брой торби, които задължените лица следва да закупят за съответната година;
  • брой ползватели на услугата в имота;

3.3.    поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищни образувания в общината:

  •  брой ползватели на услугата в имота;
  • разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот.

Общинският съвет има право да приеме различни основи за изчисляване на ТБО за отделни населени места, зоните в тях, както и за различните категории данъкоплатци, като изрично посочи мотивите за това. Начинът за изчисление на таксата за битови отпадъци ще бъде определен в наредба на Министерски съвет, която от своя страна ще съдържа и реда за изготвяне на план-сметката. Не се допускат изменения на начина на определяне и размера на таксата за битови отпадъци през годината.

4. Хипотези, в които не се събира ТБ

Съгласно измененията, ТБО няма да се дължи за:

  • услугата по събирането и транспортирането на отпадъците, както и за услугата по тяхното третиране – за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината;
  • услугата по събирането и транспортирането на отпадъците, както и за услугата по тяхното третиране, когато имотът е незастроен или не се използва през цялата година, и за него е подадена декларация по образец от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождение на имота;
  • услугата по събирането и транспортирането на отпадъците, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации, и са декларирали това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождение на имота.

5. Деклариране и предоставяне на информация

Данъчно задължените лица (собствениците и ползвателите) декларират обстоятелствата, които имат значение за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци, както и всяка тяхна промяна чрез подаване на декларация по образец и ред, определени с наредба на съответния общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги за съответната община. Когато данъчно задължените лица не декларират тези обстоятелства, те се определят служебно за целите на изчисляването на таксата за битови отпадъци по ред, определен с наредбата, посочена по-горе. В случай на новопридобит имот, декларация се подава в рамките на два месеца от датата на придобиването.

Декларациите ще могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

С измененията в ЗМДТ е въведено задължение за управителя или председателя на управителния съвет на етажната собственост ежегодно до 31 октомври да подава справка по образец за броя на ползвателите на имоти в етажната собственост.

6. Административно-наказателни разпоредби

Предвидени са санкции за недеклариране или подаване на неверни данни, водещи до намаляване или освобождаване от ТБО -  глоба в размер от 10 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 3 000 лв.
Въвеждат се и глоби за управителите/председателите на УС на етажната собственост при  неподаване в законовия срок на справки за броя на ползвателите по имоти в етажната собственост.

7. Преходни и заключителни разпоредби

7.1. В срок до 31 март 2019 година задължените за ТБО лица следва да декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота по ред, определен в наредбата на общинския съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугата. За неизпълнение на това задължение е предвидена глоба в размер от 10 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 3000 лв.

7.2.  Отлага се до 31 декември 2019 година действието на § 6 от заключителните разпоредби на Закона за изменение на ЗМДТ (ЗИДЗАДС, обн. ДВ, бр. 97 от 2016 г.), въвеждащ промени в чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ относно основата за изчисляване на ТБО.

7.3.  Наредбата на Министерски съвет относно реда за изготвяне на план-сметката следва да бъде приета до 31 март 2019 г.

7.4.  Срокът за одобряване на план-сметката за 2020 г. за всяка от услугите, за които се дължи ТБО е до 31 януари 2020 г.

 

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

 

Към всички Публикации