Актуално

  • Сподели с:
Четете по-подробно за...

04 януари 2023

Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса за 2022 г.

В Държавен вестник, бр. 104 от 30 декември 2022 г.  е обнародван Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ), Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (ЗБДОО) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (ЗБНЗОК), (наричан за краткост Законът). Целта на Закона е уреди временното прилагане през 2023 г. на някои от разпоредбите на ЗДБРБ, ЗБДОО и ЗБНЗОК до приемането на закон за държавния бюджет, за бюджета на ДОО и на НЗОК за 2023 г.

Законът влиза в сила на 1 януари 2023 г. и има действие до приемането на закона за бюджета за 2023 г., но не повече от 3 месеца. Този срок спира да тече за периода от разпускане на настоящото Народно събрание до деня на конституиране на следващото Народно събрание. 

 

Най-съществените разпоредби в Закона са свързани с:

1. Удължаване на действието на разпоредбите в ЗДБРБ относно ваучерите за храна

С чл. 1 от Закона се удължава действието на разпоредбите на § 1, ал. 2-5 и ал. 7 от ЗДБРБ, които уреждат:

  • възможността за използване на ваучерите за храна за заплащане и на други стоки и услуги (сметки за комунални услуги, услуги на културни институции и билети за прожекция на филми, туристически услуги и др.)
  • размерът на ваучерите за храна, които не са обект на облагане с еднократен данък върху разходите, ако са изпълнени условията по чл. 209 ЗКПО.

 

С § 3 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона е уреден начинът на формиране на данъчната основа на данък върху социалните разходи по отношение на ваучерите за храна за месеците до приемане на закон за държавния бюджет за 2023 г. по аналогия с разпоредбите в сила за 2022 г.

 

С § 10 ПДР на Закона е направено изменение в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) като е променен размерът на ваучерите за храна, които не се облагат с данък върху разходите от 80 лв. на 200 лв. Тази промяна влиза в сила от датата на влизане в сила на закона за държавния бюджет за 2023 г. Предвид ограниченото действие във времето на Закона, възможно е да възникне период от време, който не е уреден както от Закона, така и от новите разпоредби на ЗКПО.

2. Данъчни облекчения за деца по чл. 22в и 22г от Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Разпоредбата на чл. 1 от Закона удължава срока за прилагане на размерите на облекченията по чл. 22в (облекчение за деца) и чл. 22г (облекчение за деца с увреждания) от ЗДДФЛ, определени с § 2, ал. 1-3 ЗДБРБ – намаляване на данъчната основа с 500 лв. на месец за едно дете, 1000 лв. на месец за две деца, 1500 лв. на месец за три и повече деца, а за деца с увреждания – по 1000 лв. на месец. 

С § 7 от ПЗР на Закона е дадена възможност за ползване на облекченията чрез намаляване на месечната данъчна основа по чл. 42 ЗДДФЛ за доходите от трудови правоотношения. При авансово облагане на доходите от стопанска дейност и отдаване под наем облекченията се ползват чрез намаляване на дължимия авансов данък на тримесечие, съответно със сумите от 150 лв. за едно дете, 300 лв. за две деца и 450 лв. за три или повече деца и с 300 лв. за дете с увреждане.

Запазено е условието облекченията да се ползват само от единия родител.

3. Действие на разпоредби на ЗБДОО

Продължено за посочения по-горе срок е и действието на разпоредбите на ЗБДОО относно:

  • размерите на минималния осигурителен доход по професии и позиции (чл. 9, ал. 2 ЗБДОО);
  • минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица и земеделски производители (710 лв.);
  • максималният размер на осигурителния доход (3400 лв.);
  • минималните и максимални дневни размери на обезщетения при безработица;
  • паричното обезщетение за отглеждане на дете;
  • размерите на вноските за Фонд „Трудова злополука и професионално заболяване“;
  • освобождаването от задължение за вноски във Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

 

4. Действие на разпоредби на ЗБНЗОК

С чл. 3 от Закона за същия срок е продължено действието на някои разпоредби на ЗБНЗОК като най-съществено е запазването на размера на здравноосигурителните вноски – 8%.

                                                                   

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации