Актуално

  • Сподели с:
Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

03 януари 2023

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В бр. 102 на Държавен вестник от 23 декември 2022 г. e обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Основните промени в данъчния закон са свързани с:

1. Данъчни облекчения за деца

Допълнени са разпоредбите на чл. 22в и чл.22г от ЗДДФЛ относно данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, като е регламентирано изрично, че същите могат да се ползват и в случаите, в които лицата, имащи право да ползват данъчно облекчение (родител, приемен родител, близък или роднина) са починали през данъчната година и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва същото данъчно облекчение за съответната данъчна година. Данъчните облекчения могат да се ползват чрез подаване на годишна данъчна декларация за починалото лице от страна на наследниците по закон или по завещание, както и заветниците или техните законни представители. Възстановените суми в резултат от прилагането на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания не подлежат на принудително изпълнение. Промяната е в сила от 01.01.2023 г. като данъчните облекчения в горепосочените случаи могат да се ползват и за 2022 г.

Приета е преходна разпоредба в закона, в сила от 23.12.2022 г., с която се регламентира реда за коректно определяне на дължимия годишен данък върху доходите от трудови правоотношения (от работодателя или от данъчно задълженото лице в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ), а именно като данъкът, който е удържан и/или внесен авансово през данъчната година се намалява с възстановените от работодателя суми след приспадане на данъчните облекчения за деца за 2022 г.

2. Обхват на доходите, включвани от работодателите в служебните бележки по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ и в справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ

С приетите промени се разширява обхвата на доходите, които работодателите следва да посочват в служебните бележки, издавани по реда на чл. 45, ал. 1 ЗДДФЛ при поискване на работниците/служителите за изплатените на лицата през годината доходи от трудови правоотношения и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски, като в служебните бележки ще следва да бъдат включени и необлагаемите с данък доходи, изброени в чл. 24, ал. 2 от ЗДДФЛ, с изключение на някои видове необлагаеми доходи, предоставени в натура от работодателите (например безплатна храна, специално работно облекло, социални разходи, обложени по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, социалните разходи до 60 лв. месечно на осигурено лице за доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и/или за застраховка Живот и др.). Новите законови изисквания се прилагат от работодателите и за доходи, изплатени през 2022 г.

Съответно в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, в която работодателите са задължени да предоставят информация на НАП относно изплатените през годината доходи от трудови правоотношения на наетите лица и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, работодателите също следва да включват данни за изплатени необлагаеми доходи на лицата, с изключение на конкретно посочени необлагаеми доходи, които са предоставени в натура. Промяната е приложима и по отношение на доходи, изплатени през 2022 г.

3. Обхват на доходите, включвани в справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ

В справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ, в която платците на доходи – предприятия и самоосигуряващи се лица следва да подават информация на НАП относно изплатени през годината доходи на физически лица и удържаните данък и задължителни осигурителни вноски, също следва да бъдат добавени данни за изплатени необлагаеми доходи, независимо от размера им (например, необлагаеми доходи от продажба на недвижими имоти или движимо имущество, необлагаеми доходи от продажба на финансови инструменти или имущество, придобито по наследство и завет, и др.). Единствено по отношение на печалби, получени от участие в хазартни игри е запазена  възможността информацията да се представя само, когато годишният размер на дохода, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв. Промяната влиза в сила от 01.01.2023 г. и не се прилага по отношение на доходи, изплатени през 2022 г.

4. Възможност за деклариране на доходи, облагаеми с окончателен данък

С изменението на чл. 50а ЗДДФЛ е предоставена възможност на местните физически лица да декларират доброволно в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ освен придобитите през годината необлагаеми доходи, също и доходите, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 ЗДДФЛ (например, доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от източник България, доходи от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки Живот и др.) и които не подлежат на задължително деклариране в годишната данъчна декларация. Промяната е в сила от 01.01.2023 г.

 

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации