Актуално

 • Сподели с:
Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

04 август 2022

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

 

В Държавен вестник, бр. 59 от 26 юли 2022 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС. Целта на измененията е да се приведат разпоредбите на ППЗДДС в съответствие с разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) след измененията, направени през 2022 г. (ДВ бр. 14/18.02.2022 г., бр. 52/05.07.2022 г. и бр. 58/23.07.2022 г.). Част от промените са редакционни или уточняващи. По-долу са коментирани най-съществените промени:

 1. Удостоверяване на наличието на обстоятелства по доставки

1.1. Досега за доказване на доставката на стока, която се превозва до трета страна или трета територия се изискваше данъчно задълженото лице да разполага с издадена от него фактура. В определени случаи ЗДДС не поставя изискване за документиране на доставката непременно с фактура. Поради това, при такива доставки, въпреки че стоката е напуснала територията на страната, лицето не може да удостовери това обстоятелство с издадена фактура. С допълнението на чл. 21, ал. 1 и 2 ППЗДДС се допуска вместо фактура да се издаде друг документ, от който да е видно, че предмет на доставката е изнесената стока.

1.2. Друг случай, при който данъчно задължените лица имаха затруднения при доказване на износ, е извършване на доставката чрез пощенска или експресна пратка, в който случай лицето не разполага с митнически документ, за да докаже износа, тъй като такъв документ се издава на пощенския оператор/куриера. С новата ал. 3 на чл. 21 ППЗДДС са предвидени документите, с които да бъде доказано изнасянето на стоките в този случай:

 • документ, от който да е видно, че изпратените/превозените стоки са изнесени. Видът на документа не е уточнен (товарителница от пощенския оператор/ куриера, митническа декларация на името на куриера и др.)
 • фактура за доставката или друг документ, от който да е видно, че предмет на доставката е изнесената стока.

1.3. С допълнението на чл. 39 ППЗДДС е направено уточнение относно доказването на изпълнени и получени доставки на ваксини срещу COVID-19 и инвитро диагностични изделия за диагностика на COVID-19, които съгласно чл. 36б ЗДДС са обект на ставка 0%. Уточнено е, че нулевата ставка се прилага, когато документ за доставката е издаден до края на месеца, следващ месеца, през който данъкът е станал изискуем, включително когато данъкът е изискуем от получателя по доставката. Ако не бъде осигурена фактура в този срок, ставката на данъка е 20%. Ако в последствие бъде осигурен документ за доставката, извършва се корекция на начисления данък.

 

 1. Освобождаване

С новата ал. 2 на чл. 41 ППЗДДС в обхвата на освободените услуги, свързани със здравеопазване, е изрично включено извършването на клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, извършвани от главен изследовател и изследовател/и на участник.   По отношение дефиницията на „клинично изпитване“, „главен изследовател“, „изследовател“ и „участник“ новата т.10 от Допълнителните разпоредби на ППЗДДС препраща към Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, който от своя страна препраща към Регламент (ЕС) 536/2014 г. Като допълнително условие, за да бъде доставката освободена е посочено, че изследването трябва да е насочено към профилактика, диагностика и лечение на заболявания, за които терапевтичните  възможности са ограничени или не съществуват и от които се очакват значителни терапевтични и обществени здравни ползи. Новите текстове пораждат няколко въпроса: (1) Не е ясно кой и как ще удостоверява наличието на посочените по-горе обстоятелства, за да се третира изпитването като освободена доставка. Очакваме в тази връзка НАП да издадат указания относно третирането на клиничните изпитвания като освободена доставка. (2) Промяната в третирането е съществена, тъй като досега клиничните изпитвания се третираха като обект на облагаема доставка. В ППЗДДС липсват преходни разпоредби, които да уредят евентуални корекции на ползван данъчен кредит за оборудване, закупено от главните изследователи, както и за понасяните от тях разходи; (3) Промяната в третирането е направена с разпоредба в ППЗДДС и е възможно да възникнат спорове относно противоречие с разпоредбите на ЗДДС, които в частта на освобождаванията не следва да се тълкуват разширително.  

 

 1. Промени, свързани със специалните режими

Във връзка с измененията в ЗДДС през 2022 г. във връзка с прилагане на специалните режими (режим в Съюза, режим извън Съюза и дистанционни продажби)  са направени допълнения и уточнения, както следва:

3.1. С изменението на чл. 55б ППЗДДС е уточнено, че лице, което е регистрирано единствено за режим в Съюза няма право да начислява ДДС по продажби на територията на страната, за които не се прилага режим. За лицата, които се регистрират за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни, с чл. 157а ЗДДС е създадено задължение предварително да са регистрирани на основание чл. 96, 97 или 100 ЗДДС, поради което те са изключени от всички ограничения, предвидени за лица, регистрирани само за специалните режими.

3.2. С изменението на чл. 95, ал.3 ППЗДДС е създадено задължение за лицата, които са установени единствено на територията на България и се регистрират за режим в Съюза, заедно със заявлението за регистрация да подават справка за общата стойност без ДДС (в левова равностойност, определена по обменен курс на Европейската Централна Банка към 05.12.2017 г.) на доставките на услуги и стоки в обхвата на този режим, за текущата и предходната година.

3.3. С новите ал. 10 -12 на чл. 95 ППЗДДС е предвидена възможност за служебно прекратяване на регистрацията по специалните режими в случай на прекратяване или заличаване на юридическо лице или смърт на физическо лице.

3.4. Лицата, регистрирани за специалните режими, съставят отделен отчет за продажбите за сделките, за които прилагат тези режими, включително когато за тези продажби е издадена данъчна фактура или известие към фактура (чл. 112, ал. 6 ППЗДДС с променена редакция). Данните от отчета за продажбите се посочват в дневника за продажбите на един ред. В този случай издадените документи не се отразяват в дневника за продажбите.

 

 1. Корекции на данъчни документи поради грешно данъчно третиране на доставката

4.1. С новия чл. 58а ППЗДДС е уредено изрично правото на ползване на данъчен кредит при корекция на погрешно съставен данъчен документ – това право може да бъде упражнено в периода на издаване на новия данъчен документ или някой от следващите 12 периода, но само ако погрешно съставеният документ е бил включен в дневника за покупките на получателя в срока по чл. 72 ЗДДС (т.е. в данъчния период, през който е възникнало правото на данъчен кредит или в един от следващите 12 данъчни периода). Въпреки че в основния текст на разпоредбата няма ограничение за причината за корекцията, от заглавието на чл. 58а ППЗДДС става ясно, че той са отнася единствено за случаите на корекция, която се дължи на установено грешно данъчно третиране.

4.2. С новия чл. 58б ППЗДДС е регламентирано ползването на данъчен кредит от получател по доставка, за която е приложено грешно данъчно третиране и е направена корекция при наличие на влязъл в сила ревизионен акт. Получателят може да приспадне данъчен кредит въз основа на нов документ, издаден от доставчика, ако задължението, което е установено с акта е внесено и ако погрешно съставеният документ е бил отразен в дневника за покупките в срока по чл. 72 ЗДДС. Този ред се прилага и когато при ревизията не е извършена корекция на начисления данък за самата доставка.

4.3. От своя страна новите чл. 67а и 67б уреждат извършването на корекциите при грешно данъчно третиране и влязъл в сила данъчен акт при доставчика. Отново се поставя изискването задължението по акта да е платено или прихванато, за да се допусне извършването на корекцията. Ако не е бил издаден данъчен документ за доставката в резултат от грешното данъчно третиране, допуска се такъв документ да бъде издаден. В този случай, съгласно новата ал. 12 на чл. 78 ППЗДДС в новия издаден документ се посочва номерът на ревизионния акт и датата на внасяне на задължението по сметка на НАП.

4.4. Във връзка с отразяване на анулирането на грешно съставените документи и на новите издадени документи в дневниците за продажби и покупки при доставчика, респективно получателя по доставката са направени промени във формата на данните по Приложение № 12 към ППЗДДС. Допълнително, с нови ал. 20 и 21 към чл. 113 ППЗДДС е разписан начинът на отразяване на корекциите в дневника за продажбите и дневника за покупките.

4.5. С новия чл. 71а ППЗДДС е уреден случаят, при който в резултат от корекцията на грешното данъчно третиране възниква данък за възстановяване. В този случай възстановяването се извършва по реда на чл. 128 ДОПК след обективна преценка от страна на НАП коя от страните по сделката е понесла неправомерно данъчната тежест.

 

 1. Споразумение за издаване на документи от името на друго данъчно задължено лице

Досега чл. 79а ППЗДДС съдържаше примерно изброяване на информацията, която следва да съдържа едно такова споразумение. С настоящите изменения и допълнения изрично са изброени данните, които задължително трябва да се съдържат с споразумението. Допълнително, с новата ал. 13 на същия член е въведено задължение същата информация да се съдържа в уведомлението, което се подава до НАП, ако сключеното споразумение не е в писмен вид.

 

 1. Прилагане на нулева ставка при внос от и доставки към определени лица и институции

6.1. С изменението на чл. 109 ППЗДДС се уточняват изискванията за прилагане на нулева ставка за доставки на територията на страната, когато получатели са въоръжени сили/командвания/щабове на НАТО и държави-членки на НАТО, институции на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органи на Европейския съюз, изброени в чл. 173, ал. 5 ЗДДС и други организации и лица с подобен статут, както и документите за удостоверяване на правото за прилагане на нулева ставка. Най-общо тези документи са:

 • Фактура за доставката;
 • Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец – Приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432 на Съвета от 15 март 2022 г., потвърдено от ТД на НАП София.

Допълнително с чл. 110 и чл. 111 ППЗДДС в променената им редакция са уредени редът за заверяване на удостоверенията от ТД на НАП София и изискванията към формулярите на удостоверенията за освобождаване от ДДС и/или акциз.  

 

 1. Отчет за извършените продажби, отчетни регистри и деклариране

7.1. Новата редакция на чл. 115, ал. 1 ППЗДДС има за цел да изясни изрично какви са задълженията за деклариране на данъчно задължените лица в зависимост от регистрацията им (подаване само на справка-декларация по чл. 125 ЗДДС, подаване на справка-декларация и VIES-декларация, подаване на справка-декларация и декларация за специалните режими и т.н.).

7.2. С новата ал. 7 на чл. 112 ППЗДДС е пояснено, че при предоставяне на стоки и/или услуги, за които част от плащането е с ваучер за конкретна цел, издаден от лице, различно от доставчика, продажбата не се включва в отчета за продажбите.

7.3. В Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ППЗДДС е създаден нов §20а, който създава задължение за крайните разпространители на горива да поддържат отделен отчет за продажбите за изплатените компенсации за горива, като информацията от този отчет се посочва в дневника за продажбите на един ред. Указано е кои колони конкретно следва да се попълнят. Уточнено е, че разширените фискални бонове, които се издават в този случай се отразяват, както следва: (1) частта за продажбите на горива, за които е изплатена компенсация, в отделен отчет за продажбите; и (2) ако има други продажби, документирани със същия фискален бон – в общия отчет за продажбите.

7.4. Със същия § 20а от ПЗР на ППЗДДС е уточнено как следва да бъдат посочени в дневника за продажбите вносът, вътреобщностното придобиване и доставките с място на изпълнение на територията на страната на хляб и брашна, обект на облагане със ставка 0%. За издадените фискални бонове за продажби на хляб/брашно със ставка 0% данъчно задължените лица съставят отделен отчет за продажбите, който се отразява на един ред в дневника за продажбите за периода.

 

 1. Други промени

8.1. Съществено внимание е отделено на проблемите, свързани с идентификационните номера на физическите лица, които ще се използват за ДДС цели. Изрично са уредени случаите, свързани с промяна в начина на извършване на дейността (като свободна професия или ЕТ) и съответната промяна в номера, с който ще се идентифицира лицето. След 1 октомври 2022 г. НАП служебно ще промени идентификационните номера на лицата, вписани в Регистър БУЛСТАТ, ако до момента те са се идентифицирали с номер различен от идентификационния код по БУЛСТАТ (ЕГН или ЛНЧ) и съответно, ще уведоми лицата за извършената промяна и новия идентификационен номер за целите на ЗДДС (§ 54 ПЗР от Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС). До 30 септември 2022 г. лицата ще използват действащите идентификационни номера.

8.2. Направени са промени в много образци на документи, както и във формата на данните на отчетните регистри.

 

Измененията влизат в сила от датата на обнародване (26 юли 2022 г.) с изключение на направените промени във формулярите на документи, които влизат в сила от 1 август 2022 г.     

 

 

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации