Актуално

 • Сподели с:
Изменения в данъчните закони със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

11 юли 2022

Изменения в данъчните закони със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 

В Държавен вестник, бр. 52 от 5 юли 2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗИД ЗДБРБ). С този закон са направени промени и в данъчните закони, както следва:

1. Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

1.1 Направена е промяна в данъчните облекчения по чл. 22в и чл. 22г ЗДДФЛ (данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания) като:

 • Са увеличени сумите на облекченията (6 000 лв. за едно дете, 12 000 лв. за две деца и 18 000 лв. за три и повече деца на годишна база, а за децата с увреждания – 12 000 лв. );
 • Създадена е възможност данъчното облекчение да се ползва авансово през годината като за доходите от трудово правоотношение приспадането е както следва:
  • От месечната данъчна основа (след приспадане на облекченията за намалена работоспособност и за направени допълнителни доброволни осигуровки и здравни застраховки) за м. юли 2022 г. се приспадат сумите на облекчението за месеците януари – юни 2022 г. (по 500 лв. за едно дете, 1 000 лв. за две деца, 1 500 лв. за три или повече деца на месец, а за децата с увреждания – 1 000 лв. на месец);
  • Месечната данъчна основа за м. октомври 2022 г. се намалява със сумите за месеците юли – септември 2022 г.;
  • За месеците октомври – декември 2022 г. облекчението се ползва при годишното изравняване;
  • Ако данъчните основи за м. юли и октомври 2022 г. са недостатъчни за ползване на облекчението, работодателят до края на м. август 2022 г., респективно – м. ноември 2022 г. възстановява 10% от разликата на лицето, а за м. юли и м. октомври ДДФЛ е нула. Работодателят прихваща възстановената сума срещу задължения за вноски за ДДФЛ за следващи периоди;
  • Авансовото ползване на облекченията се заявява от работниците и служителите еднократно;
  • Остават в сила ограниченията (а) облекчението да са ползва само от единия родител и работодателите следва да си осигурят декларация от работника/служителя, че това изискване е спазено: (б) облекчението да се ползва само при един работодател, което също се удостоверява с декларация и/или служебна бележка от втори работодател; (в) да са спазени другите изисквания по чл. 22в и 22г ЗДДФЛ;
 • При самоосигуряващите се лица също е дадена възможност за ползване на облекчението и съответно намаляване на дължимия авансов данък като:
  • Намалението на данъчната основа за второ тримесечие е в размер на 300 лв. за едно дете, 600 лв. за две деца и 900 лв. за три и повече деца на месец;
  • Намалението на данъчната основа за авансовия данък за трето тримесечие е 150 лв. за едно дете, 300 лв. за две деца и 450 лв. за три и повече деца на месец;
  • Авансовото ползване на облекчението не се прилага, когато данъкът се удържа от възложителя;
  • Годишният размер на облекчението се ползва с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.
 • В случай че е нарушено изискването данъчното облекчение да се ползва само от единия родител или само при един работодател, правото за ползване на облекчението се губи.

Тези разпоредби от ЗИД ЗДБРБ влизат в сила от 1 юли 2022 г. и са в сила до края на 2022 г.

 

 1.2 С § 30 от ЗИД ЗДБРБ е направено изменение в чл. 29, ал. 1 ЗДДФЛ, с което нормативно-признатите разходи за доходи от упражняване на свободна професия като адвокат са увеличени на 40%. Тази разпоредба влиза в сила от 1 януари 2023 г.

 

2. По отношение на ваучерите за храна

Направена е промяна в § 1 от ПЗР на ЗДБРБ и е предоставена възможност ваучерите за храна да се използват също и за заплащане на туристически услуги.

 

3. Закон за данък върху добавената стойност

3.1 Предвидено е облагане с нулева ставка (с право на възстановяване на данъчен кредит) на доставки на територията на страната, вноса и ВОП на хляб и брашно. Съответно са създадени специфични дефиниции за тези два вида стоки – хляб включва хляб, произведен от различни видове брашна, с мая или закваска, а брашно е дефинирано единствено като произведено от хлебна пшеница (т.е. ръженото и други специфични видове брашна са обект на облагане по общия ред). Тази ставка се прилага от 9 юли 2022 г. до 1 юли 2023 г.

3.2 По отношение на ресторантьорските и кетъринг услугите е въведено ограничение намалената данъчна ставка от 9% да не се прилага за доставките на бира и вино. Досега ограничението беше само да спиртни напитки. Това ограничение влиза в сила от 9 юли 2022 г. , а прилагането на намалената ставка е до 31 декември 2022 г.

3.3 Разширен е допълнително кръгът от стоките и услугите, за които се прилага намалената ставка от 9% като са добавени доставките на природен газ и централно отопление за периода от 9 юли 2022 г. до 1 юли 2023 г.

3.4 По отношение на останалите стоки и услуги, за които досега беше предвидено прилагане на намалената ставка на данъка от 9% (книги и учебници, ресторантьорски и кетъринг услуги, храни и хигиенни продукти за бебета и деца, доставка на обща туристическа услуга и услуга за използване на спортни съоръжения) няма промяна с изключение на коментираното по-горе в т. 3.2. За тях намалената ставка се прилага до 31 декември 2022 г.

3.5 Създадени са разпоредби, които да уредят преходни случаи (данъчно събитие преди датата на влизане в сила на промяната в ставката и последващо издаване на фактура или корекция на вече издадени данъчни документи). В тези случаи е предвидено, че се прилага данъчната ставка, която е била в сила към датата на данъчното събитие.

 

4. Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

4.1 Като временна мярка, за срок до 30 юни 2025 г. е предвидено да се прилага нулева ставка на акциз за втечнен нефтен газ и природен газ, както и за произведена електрическа енергия от възобновяеми източници. Това третиране е под условие – ако Европейската комисия не установи несъответствие на разпоредбите с европейските норми. След установяване на такова несъответствие започват да се прилагат приетите по-рано акцизни ставки.

4.2 Предвидено е възстановяване на платения акциз за електрическа енергия ползвана от жп превозвачи и управители на жп инфраструктура, както и за транспортни оператори, които превозват пътници чрез метро, трамвай или тролейбус.

 

5. Компенсации за гориво

Със ЗИД ЗДБРБ е предвидена възможност и процедура за предоставяне на компенсация за цената на придобито гориво (бензин А85, дизелово гориво, втечнен нефтен газ и природен газ) в размер на 0.25 лв. на литър/кг при пряко зареждане в горивен резервоар на МПС от категория М1 и мотопеди и мотоциклети от категория L, собственост на физическо лице или с ползвател физическо лице. Компенсациите се предоставят чрез крайните разпространители (бензиностанции) и се посочват като намаление на дължимата сума в издадения фискален бон. Предвидено е този фискален бон да съдържа специфични реквизити и информация. Впоследствие крайният разпространител получава сумата на предоставените компенсации от бюджета, чрез НАП. Процедурата и изискванията са разписани доста подробно в закона, а допълнителна информация относно прилагането е качена и на сайта на НАП.  

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации