Актуално

 • Сподели с:
Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2022 година

10 март 2022

Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2022 година

 

В Държавен вестник, бр. 14 от 18.02.2022 г. е публикуван Закон за изменение и  допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС). Целта на настоящите изменения е да бъдат транспонирани в българското законодателство разпоредбите на няколко европейски директиви, да бъдат отстранени несъответствия с европейското законодателство и да бъде взета предвид практика на Съда на Европейския съюз (СЕС). Законът влиза в сила от датата на обнародване с изключение на някои разпоредби, които са коментирани по-долу.

По-съществените изменения могат да бъдат обобщени, както следва:

1. Промяна на разпоредбите относно ваучерите за храна

Досега, по силата на чл. 131в, ал. 2, т. 3 ЗДДС, ваучерите за храна бяха изключени от обхвата на ваучерите, за които се прилагат разпоредбите на чл. 131а и чл. 131б ЗДДС. С други думи, тези ваучери не се третираха като ваучери за конкретна цели или многоцелеви ваучери.

По своята същност ваучерите за храна представляват ваучери по смисъла на т. 88 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС – инструмент, който се приема като заплащане за цената на стока или услуга. Поради това, ЕК е констатирала несъответствие на разпоредбите на българския ЗДДС с нормите на Директива 2006/112/ЕО. За да бъде отстранено това несъответствие цитираната разпоредба на чл. 131в, ал. 2, т. 3 ЗДДС е отменена. В резултат, ваучерите за храна следва да бъдат категоризирани или като ваучери за конкретна цел, или като многоцелеви ваучери. Съгласно т. 89 от допълнителните разпоредби на ЗДДС ваучери за конкретна цел са тези, за които при издаването е известно мястото на изпълнение на доставката на стоки и услуги, във връзка с които се предоставя ваучерът и размерът на данъка, който следва да бъде начислен. Тъй като в момента в България има 2 данъчни ставки за доставките, които могат да бъдат платени с ваучери за храна (детски храни  и храна, предоставяна от ресторанти, се облагат с намалена ставка от 9%), а през 2022 г. ваучерите за храна ще могат да се използват и за освободени доставки (културни мероприятия), ваучерите за храна до 31.12.2022 г. попадат в категорията на многоцелевите ваучери по смисъла на чл. 131б ЗДДС. Поради това, предоставянето на такива ваучери не би следвало да се третира като облагаема доставка. Облагаема доставка би възникнала в момента на предоставяне на стоките и услугите, за които се заплаща с ваучери, т.е. не би следвало да има промяна на третирането на ваучерите за храна докато се прилага намалена ставка на ДДС за стоки и услуги, заплащани с тези ваучери и възможността те да бъдат използвани и за заплащане по освободени доставки.

При отпадане на временните мерки (прилагане на намалена данъчна ставка и използване за освободени доставки), третирането на ваучерите за храна ще бъде като на ваучер за конкретна цел.  

В § 50 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД ЗДДС е предвидено новият ред за третиране на ваучерите за храна да се прилага от първия данъчен период, следващ датата на обнародване на закона, т.е. за ваучери, издадени след 01.03.2022 г.

2. Корекция на погрешно съставени документи

С цел съобразяване на българското законодателство с установената практика на СЕС по отношение на възможността за корекции на погрешно съставени фактури, чл. 116 ЗДДС е допълнен с две нови разпоредби, които допускат:

 • Извършване на корекция на вече издадена фактура, когато е била приложена грешна данъчна ставка;
 • Извършване на корекции във фактури, когато има издаден и влязъл в сила акт на органите по приходите. Досегашната практика на НАП беше в посока оспорване на корекции, извършени след приключил данъчен контрол.

В допълнение е създаден нов чл. 117а ЗДДС, с който се урежда възможността и начина за извършване на корекции при установени грешки в издадени протоколи по чл. 117 ЗДДС. Предвиденият ред за корекции е сходен с този, предвиден за корекция на грешно издадени фактури – анулиране на грешния документ и издаване на нов такъв, включително в случаите, когато грешката се отстранява след приключил данъчен контрол.

3. Промени, свързани с освобождаване от облагане с ДДС на внос, ВОП и доставки към въоръжените сили на други държави, страни по Северноатлантическия договор или към Европейската комисия или агенция или орган, създадени съгласно правото на ЕС

3.1. В изпълнение на Директива (ЕС) 2021/1159 и предвидените в нея мерки за справяне с Covid-19 кризата са направени изменения в чл. 173 ЗДДС,  с които е уточнено, че:

 • Доставките на територията на страната към Европейската комисия или агенция или орган, създадени съгласно правото на Европейския съюз, ще бъдат облагани със ставка 0%, когато стоките или услугите се закупуват при изпълнение на задачите им, възложени във връзка с пандемията от COVID-19.
 • Нулевата ставка на данъка не се прилага, ако посочените по-горе стоки или услуги се използват в последствие за възмездни доставки като Европейската комисия, агенцията или органът следва да информират доставчика, че условията за прилагане на нулевата ставка са отпаднали.

Допълнително, вносът на стоки, както и вътреобщностното придобиване от Европейската комисия или агенция или орган, създадени по Европейското право, при изпълнение на задачите им, възложени във връзка с пандемията от COVID-19 ще бъдат освободени от ДДС.

Тези промени влизат в сила от 01.01.2022 г. В тази връзка, със специална преходна разпоредба е предвидена възможност за възстановяване на недължимо платен ДДС като заявления за възстановяване могат да бъдат подадени  до 31.03.2022 г.

3.2. В изпълнение на Директива (ЕС) 2019/2235 са направени промени относно данъчното третиране на доставките за въоръжените сили на държавите - членки и на страните по договора за Северноатлантическия договор, включително:  

 • доставки, по които получатели са въоръжени сили на държава-членка, когато участват в отбранителни дейности на територията на страната и/или на територията на друга държава, имащи за цел изпълнение на дейност на Европейския съюз в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО);
 • доставката на стоки или услуги до друга държава членка, предназначени за въоръжените сили на държава - страна на Северноатлантическия договор, различна от държавата членка по местоназначение, когато силите участват в общите отбранителни дейности;
 • доставката на стоки или услуги до друга държава членка, предназначени за въоръжените сили на държава членка, различна от самата държава членка на местоназначение, когато силите участват в отбранителни дейности.

Част от измененията по тази точка влизат в сила от датата на обнародване на ЗИД ЗДДС, а друга част (тези по първия и третия булет по-горе) влизат в сила от 1.07.2022 г.

4. Промени, свързани с прилагането на специалните режими (Режим в Съюза, Режим извън Съюза и Режим за внос)

С настоящите изменения и допълнения в ЗДДС са направени множество уточнения относно прилагането на разпоредбите, свързани със специалните режими за облагане на дистанционните продажби на стоки и на определени услуги, доставяни на данъчно незадължени лица в рамките на ЕС, включително:

 • свързани с регистрацията, промени в регистрацията и прекратяване на регистрацията
 • с правото на приспадане на данъчен кредит
 • лицето-платец на данъка при прилагане на специален режим, както и държавата членка, за която е дължим данъкът
 • начина на подаване на документи

Промените имат за цел доуточняване на съществуващите разпоредби и правила и не въвеждат съществени промени в механизма на режимите и нови задължения. Част от промените прехвърлят в ЗДДС разпоредби на Правилника за прилагане на ЗДДС. 

5. Продължаване на срока за обратно начисляване на ДДС за зърнени и технически култури

В допълнение към направените изменения със ЗИД ЗДДС, с § 13, т. 2 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.) е удължен срокът за обратно начисляване на ДДС за определени технически и зърнени култури до 31.12.2025 г. като това удължаване е поставено в зависимост от удължаването на срока по чл. 199а от Директива 2006/112/ЕО. 

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации