Актуално

  • Сподели с:
Допълнителни промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и в Закона за местните данъци и такси през 2022 година

08 март 2022

Допълнителни промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и в Закона за местните данъци и такси през 2022 година, включително промени, приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година

 

В Държавен вестник, бр. 17 от 01.03.2022 г е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО), с който са приети допълнителни промени в законовите разпоредби. С преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗКПО са изменени също Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други закони. Измененията влизат в сила ретроактивно от 01.01.2022 г. с някои изключения, коментирани по-долу.

 

В Държавен вестник бр. 18 от 04.03.2022 г. е обнародван Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ за 2022 г.), в който са включени разпоредби, които регламентират реда за прилагане на някои разпоредби на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗМДТ, поради което по-долу сме включили коментар на по-важните от тях.

 

Промените в данъчните закони са свързани основно с намаляване на данъчната и административна тежест за данъчно задължените лица по ЗКПО и ЗМДТ, както и с промени в условията за ползване на данъчните облекчения за деца по реда на ЗДДФЛ и с въвеждането на безплатно ползване на общински детски градини и детски ясли съгласно измененията в ЗМДТ. 

 

По-важните промени в законовите разпоредби могат да се обобщят, както следва:

 I. Промени в ЗКПО

 

1.1. Намаление на данъчната ставка за данък върху разходите в натура

 

С изменението на чл. 216 от ЗКПО е въведена намалена данъчна ставка за облагане на разходите в натура, които са свързани с едновременното използване на активи за служебни и лични нужди. До момента разходите се облагаха с 10% годишен еднократен данък, когато данъчно задължените лица са направили избор за прилагането на този данъчен режим (запазена е алтернативната възможност за избор разходите да се третират като облагаеми доходи на физически лица и да се облагат по реда на ЗДДФЛ). От 01.01.2022 г. приложимата данъчна ставка за облагане на разходите с еднократен данък става 3%.

 

1.2. Ваучери за храна

 

В Преходните и заключителни разпоредби на ЗКПО е добавена нова разпоредба, с която е регламентирано, че през 2022 г. работодателите могат да предоставят ваучери за храна за конкретен месец в следващ месец от годината и това няма да поражда задължение за данък върху разходите, ако общият размер на предоставените ваучери за храна през съответния месец е до законово установения необлагаем размер в ЗКПО, както и ако този лимит не е превишен за всеки от месеците на 2022 г., за които се отнасят ваучерите. Например ваучери за месец февруари 2022 г. могат да бъдат физически предоставени през месец април на тази година, като размерът на ваучерите не следва да превишава законово установения за 2022 г. лимит от 200 лв. на наето лице за всеки от месеците на 2022 г. Промяната в ЗКПО влиза в сила ретроактивно от 01.01.2022 г.

 

В § 1, ал. 2 – 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г. са включени специални разпоредби относно ваучерите за храна, по-важните от които са:

  • През 2022 г. освободени от облагане с данък върху разходите по реда на ЗКПО ще бъдат социалните разходи, извършени от работодателите при предоставяне на ваучери за храна на наетите от тях лица в размер до 200 лв. на месец на лице (при спазване на условията на чл. 209, ал. 1, т. 1 - 3 на ЗКПО). В случай че бъде превишен посочения месечен лимит, то сумата на превишението ще подлежи на облагане с годишен данък върху разходите.
  • Ваучерите за храна, предоставени през 2022 г. (включително издадените по индивидуални квоти и предоставени през 2022 г. до обнародването на ЗДБРБ в Държавен вестник) ще могат да се използват и за заплащане на ползвани за битови нужди електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, както и на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и за показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия. Операторите на ваучери ще са задължени да предоставят на работодателите и ползвателите списъци с обектите, които ще приемат отпечатаните ваучери.

 

II. Промени в ЗДДФЛ

 

2.1. Доходи от лихви по влогове в банки и клонове на банки, установени в държава членка на ЕС или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП)

 

От 01.04.2022 г. се освобождават от данъчно облагане доходите на физическите лица от лихви по влогове в банки и клонове на банки, установени в държава-членка на ЕС или в друга държава – страна по ЕИП (нова т. 8 на чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ). До момента, получените доходи от лихви от местни физически лица подлежаха на данъчно облагане по реда на чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ с окончателен данък в размер на 8%.

 

Във връзка с направената промяна са отменени чл. 38, ал. 13, чл. 11, ал. 5, чл. 46, ал. 4 от ЗДДФЛ и други законови разпоредби, свързани с отпадналия режим на данъчно облагане на конкретните доходи.

 

Платците на доходи от лихви ще са задължени да подават информация в НАП относно изплатените доходи по реда на чл. 73 от ЗДДФЛ в случаите, в които годишният размер на доходите, изплатени на физическо лице превишава 5,000 лв. (съгласно промяната в чл. 73,
ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ).

 

Въведена е и нова дефиниция за „влог“, която препраща към определението, дадено в § 1, т. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките (изм. т. 58 от ДР на ЗДДФЛ).

 

2.2. Данъчни облекчения за деца

 

Изменени и допълнени са разпоредбите на чл. 22в, ал. 7 и чл. 22г, ал 5 от ЗДДФЛ, регламентиращи данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, като новият момент е, че облекченията могат да се ползват включително за годината, в която детето е починало.

 

Промяната е в сила от 01.01.2022 г., но съгласно приетата преходна разпоредба в ЗИДЗКПО тя ще се прилага и при деклариране на доходите от физическите лица за 2021 г.

 

В § 2 от ЗДБРБ за 2022 г. е регламентирано, че увеличеният размер на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, които се прилагаха за 2021 г., ще могат да се ползват и за 2022 година, а именно от годишните данъчни основи за облагане с данък върху доходите ще могат да се приспадат:

  • 4,500 лв. – за 1 дете под 18 г.;
  • 9,000 лв. – за две деца под 18 г.;
  • 13,500 лв. – за три и повече деца под 18 г.

За деца с увреждания и през 2022 г. ще може да се ползва данъчно облекчение в размер на 9,000 лв.

 

III. Промени в ЗМДТ

 

3.1. Отпадат таксите за ползване на детски градини и детски ясли

 

От 01.04.2022 г. отпадат таксите, събирани от общините от родителите и настойниците на децата за:

  • ползването на детски ясли и детски градини (изм. чл. 6, ал. 1, б. „в“ и отм. чл. 81 от ЗМДТ) и
  • таксите за дейности по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата (отм. чл. 6, ал. 1, б. „г“ ЗМДТ).

 

Във връзка с горната промяна съответно са изменени разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование и на Закона за здравето, които също влизат в сила от 01.04.2022 г.

 

3.2. Намаление на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2022 година

 

В чл. 107 от ЗДБРБ за 2022 г. е регламентирано, че за 2022 г. се намалява дължимия данък върху таксиметров превоз на пътници, като данъчно задължените лица ще заплащат за тази година годишен данък, определен по размер от съответната община и намален с разликата между размера на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници, определен за 2021 г. и минималния годишен размер на данъка съгласно ЗМДТ (който е равен на 300 лв.), като платеният данък следва да е не по-малко от 300 лв.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации