Актуално

  • Сподели с:
Четете по-подробно за...

22 февруари 2021

Промени в данъчните закони, въведени с ЗИД ЗМДВИП

 

В Държавен вестник, бр. 14 от 17.02.2021 г. (извънреден) е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗИД ЗМДВИП). С преходните и заключителни разпоредби на ЗИД ЗМДВИП са приети промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходи на физическите лица (ЗДДФЛ) и в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Измененията влизат в сила от 17.02.2021 г.

1. Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ

 

  • Облагане на онлайн залагания с корпоративен данък

Досега организаторите на хазартни игри, за които се дължи държавна такса по чл. 30, ал. 3 и ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), бяха освободени от облагане с корпоративен данък за тази дейност. Съгласно приетите изменения от обхвата на разпоредбата на чл. 176а от ЗКПО отпадат онлайн залаганията, за които се дължи такса по чл. 30, ал. 4 от ЗХ, съответно тази дейност става обект на облагане с корпоративен данък.

 

  • Дефиниция „юрисдикции с преференциален данъчен режим”

Прецизира се разпоредбата на т. 64 от § 1 на ДР на ЗКПО относно обхвата на дефиницията „юрисдикции с преференциален данъчен режим“ като в обхвата на дефиницията се включват и „държавите/териториите, включени в Списъка на Европейския съюз на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели”. Допълнението е направено тъй като до момента защитните мерки се прилагаха спрямо националния списък на юрисдикциите с преференциален данъчен режим съгласно Заповед № ЗМФ-1303/21.12.2016 г., който обаче не съвпада изцяло със Списъка на Европейския съюз.

 

  • Удължаване на срока за ползване на данъчното облекчение за земеделски стопани

Срокът за ползване на предвиденото в чл. 189б от ЗКПО данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, е удължен до 31 декември 2022 г., включително за корпоративния данък за 2022 г. (въведен е нов § 74а от ПЗР на ЗИД ЗДДС). Промяната е в съответствие с удължения срок за прилагане на Регламент 702/2014 с цел запазване съществуващата към момента държавна помощ за земеделски стопани до приемането на реформата на общата селскостопанска политика на ЕС.

 

В съответствие с тази промяна е изменена и относимата разпоредба в ЗДДФЛ. Срокът за ползване на данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, се удължава до 31 декември 2022 г., включително за данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за 2022 г. (нова разпоредба § 81а от ПЗР на ЗИД ЗДДС).

 

  • Правила за дължимост на авансови вноски за новоучредени дружества през 2020 г.

Въведена е изрична разпоредба (§ 78а от ПЗР на ЗИД ЗДДС), която регламентира, че новоучредените през 2020 г. данъчно задължени лица не правят авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО през 2021 г. с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон, които правят тримесечни авансови вноски за корпоративен данък през 2021 г. Промяната цели да бъде избегнато противоречиво тълкуване на действащите правила, предвидени в разпоредбите на чл. 83, ал. 2, т. 2, чл. 118 и чл. 147 от ЗКПО.

 

2. Промени в ЗМДТ

 

  • В сила от 20 април 2019 г. е изменен е текстът на чл. 22 от ЗМДТ. Промяната е направена във връзка с обявяването на досега действащата разпоредба на чл. 22 за противоконституционна с РКС, обн. ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г.

 

  • Останалите промени в ЗМДТ целят обвързване на сроковете за влизане в сила на разпоредбите на ЗМДТ относно новите основи за определяне на таксата за битови отпадъци с обявяването на резултатите от Националното преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. (като следствие на отлагането на преброяването заради извънредната епидемична обстановка, породена от COVID-19).

 

3. Увеличава се броят на дните неплатен отпуск, които през 2021 г. се зачитат за осигурителен стаж

 

В чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е предвидено за осигурителен стаж да се зачита времето на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година. Това време намира отражение в Декларация образец № 1.

Действащите през 2020 г. разпоредби предвиждаха увеличение на тези дни на до 60 работни дни, а с текущите изменения в ЗИД ЗМДВИП за 2021 г. дните в неплатен отпуск, които ще се зачитат за осигурителен стаж се увеличават на до 90 работни дни.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации