Актуално

  • Сподели с:
Промени в Закона за данък върху добавената стойност

22 декември 2020

Промени в Закона за данък върху добавената стойност,  в сила от 1 януари 2021 г.

В Държавен вестник, бр. 107 от 18 декември 2020 г. беше обнародван нов Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС), с който са въведени промени и в други закони.

Целта на новите промени е да се уреди изрично специфичен ред за облагане на доставките на ваксини срещу COVID-19, както и да се регламентират ДДС ефектите от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.  

Някои от основните промени в ЗДДС включват:

1. Доставки на ваксини срещу COVID 19

Като облагаеми с нулева ставка са определени:

  • Доставките на ваксини срещу COVID 19 и пряко свързаните с тях услуги, както и доставките на ин витро диагностични медицински издалия, предназначени за диагностика на COVID 19 и пряко свързаните с тях услуги. Това третиране е в сила, когато доставяните стоки отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за медицинските изделия.
  • Вътреобщностните придобивания на стоките по горния булет.

2. Последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

  • Считано от 01.01.2021 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия ще се третира като трета страна. В тази връзка е изрично уредено, че: изключение от горното правило е Северна Ирландия като доставките на стоки, транспортирани или изпращани от и до Северна Ирландия се считат изпратени/ транспортирани от/до държава-членка, т.е. ще се третират като ВОД/ВОП. Условие за прилагане на изключението е да е променен префиксът пред идентификационния номер на данъчно задължените лица (доставчик или получател) в Северна Ирландия (на XI);
  • лицата, които са идентифицирани за ДДС цели в Северна Ирландия и не са установени на територията на страната, имат право на възстановяване на начислен ДДС за закупени от тях стоки в България като лица, установени в държава-членка.
  • възстановяването на начислен ДДС преди 31.12.2020 г. на лица, установени в Обединеното кралство се извършва по предвидения ред за лица, установени в друга държава-членка като заявления за възстановяване се подават до 31.03.2021 г.
  • лицата, установени в Обединеното кралство и регистрирани за ДДС цели в България на основание чл. 97б ЗДДС, следва да определят акредитиран представител и да уведомят за това съответната териториална дирекция на НАП в срок до 15.01.2021 г. В противен случай регистрацията се прекратява по инициатива на органите по приходите като лицето се счита за дерегистрирано от датата на изтичане на срока (15.01.2021 г.). Това задължение е предвидено с § 5 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗИД ЗДДС.

С ПЗР на ЗИДЗДДС също са уредени изрично:

  • третирането на вътреобщностните доставки и вътреобщностните придобивания до/от Обединеното кралство, при които транспортът на стоката е започнал преди 31.12.2020 г. и е завършил след тази дата. Тези доставки ще се третират като доставки/придобивания до и от територията на държава членка;
  • последиците при връщане на стоки, които са били изпратени в Обединеното кралство преди 31.12.2020 г. и се връщат в България след 01.01.2021 г. на същото лице, което ги е изпратило. Тези стоки няма да подлежат на облагане при връщането им в страната.

С ПЗР на ЗИД ЗДДС са направени промени в други закони – Закона за корпоративното подоходно облагане (относно облагане на организаторите на хазартни игри и данък върху разходите), Закона за мерките и действията  по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (относно субсидиране на лечебни заведения) и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (по отношение на изчисляването на минималния осигурителен доход и определяне на основната икономическа дейност на осигурителите).

Законът влиза в сила от 01.01.2021 г. (с изключение на измененията в ЗКПО относно облагане на организаторите на хазартни игри, които влизат в сила от датата на обнародване и на Закона за мерките и действията  по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., които влизат в сила от 10.12.2020 г.)

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации