Актуално

  • Сподели с:
Промени в закона за регистър булстат

10 ноември 2020

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

В Държавен вестник бр. 94 от 03.11.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за Регистър Булстат (ЗИД ЗРБ), с който са въведени промени в Закона за Регистър Булстат (ЗРБ), в сила от 04.01.2022г. Измененията имат за цел хармонизиране на вътрешното ни законодателство с принципите, свързани с обработване на личните данни, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

В настоящия материал са обобщени по-съществените изменения и допълнения:

1. Преобразуване на ЕИК за физическите лица от 10-значен на 9-значен код

Преди промяната кодът по БУЛСТАТ на физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от ЗРБ (т.е. лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и физически лица – осигурители), е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ).

Използването на кода по Булстат на физическото лице, който представлява неговият ЕГН/ЛНЧ, за извършване на справки в регистъра би могло да доведе до неограничено разкриване или разпространение на лични данни на съответното физическо лице.

В тази връзка с оглед защита на личните данни на посочените категории лица е предвидено Агенцията по вписванията служебно да преобразува техния ЕИК от 10-значен на 9-значен код. Това ще бъде извършено автоматизирано чрез специален софтуер, надграждащ регистър БУЛСТАТ, който ще бъде изграден от Агенцията по вписванията в рамките на преходен период от 14 месеца от обнародването на ЗИД на ЗРБ в „Държавен вестник“, т.е. до 04.01.2022г.

След влизането в сила на закона Агенцията по вписванията служебно следва да  уведомява и автоматизирано да предоставя информация за връзката между стария и новия код на Националната агенция за приходите и на другите заинтересовани институции, които въз основа на закон също обработват тези данни.  

Предвидено е Агенцията по вписванията да осигури възможност за извършване на справка стар - нов код за посочената категория физически лица на официалната интернет страница на регистър БУЛСТАТ.

С оглед защита на личните данни на посочената категория лица, чрез промяна на чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗРБ отпада възможността справките за вписани обстоятелства за субектите на регистър БУЛСТАТ да бъдат извършвани по ЕГН. След влизане на Закона в сила, справките за вписани обстоятелства ще могат да се извършват по номер по ЕИК на лицето (юридическо или физическо), по фирмено дело и по номер на заявление или вписано обстоятелство.

2. Отпадане на картата за идентификация на субектите, вписани в специалния регистър БУЛСТАТ и замяната й с удостоверение за последно вписани обстоятелства

Промяната касае субектите на Регистър БУЛСТАТ, чиито данни съдържат класифицирана информация и са вписани в специален регистър по Закона за защита на класифицираната информация, поддържан от Агенцията по вписванията.

С цел защита на личните данни на физическите лица, представляващи субектите, вписани в специалния регистър БУЛСТАТ по чл. 2, ал. 2 от ЗРБ, е предвидено да отпадне издаваната досега карта за идентификация, като същата се замени с удостоверение за последно вписани обстоятелства. Съдържанието на удостоверението ще бъде съобразено с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните. Субектите, регистрирани в специалния регистър БУЛСТАТ по чл. 2, ал. 2 от ЗРБ са Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи военните прокуратури, военните съдилища, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция за бежанците, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Държавната комисия по сигурността на информацията и някои техни поделения.

Чрез отпадане на картата се цели да се уеднакви редът за удостоверяване на субектите, вписани в специалния регистър по Закона за защита на класифицираната информация с останалите субекти на регистър БУЛСТАТ.

3. Ограничаване на публичността на информацията в регистър БУЛСТАТ относно ЕГН, личен номер или друг идентификационен номер за физическите лица, участващи в органите за управление и представителство на юридическите лица

Съгласно чл. 2, ал. 3, изречение второ от ЗРБ, за всяко лице, подлежащо на вписване в регистър БУЛСТАТ, се води дело в електронна форма. В делото се прилагат заявленията и документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства. По отношение на юридическите лица в регистър БУЛСТАТ се вписват данни за лицата, участващи в органите за управление и представляващите лица, а именно имена, гражданство, ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер за чуждестранно лице, начин на представляване. Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗРБ тази информация е публична , което би могло да доведе до неограничено разкриване или разпространение на лични данни на физическите лица.

С цел защита на личните данни на физическите лица е допълнен чл. 8, ал. 1 от ЗРБ, като е предвидено такава информация да се предоставя срещу заплащане на държавна такса.

4. Предвидено е задължение за Националната агенция за приходите (НАП) да предоставя безплатно на Агенцията по вписванията информация за прекратяването и възобновяването на дейността на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, физическите лица - осигурители и чуждестранните физически лица, които не притежават ЕГН или личен номер и извършват търговска дейност в страната или притежават имущество.

С предвидената промяна на практика е отменено задължението за предоставяне на този вид информация от страна на Националния осигурителен институт (НОИ).

Законът влиза в сила от 04.01.2022г. с изключение на § 9, който влиза в сила от 03.11.2020г. и предвижда задължение за Агенцията по вписванията служебно да преобразува ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от 10-значен на 9-значен код в 14-месечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник“.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации