Актуално

  • Сподели с:
Четете по-подробно за...

12 август 2020

Промени в Закона за местните данъци и такси и в Закона за данък върху добавената стойност

В Държавен вестник бр. 71 от 11.08.2020 г. е обнародван Закон за изменение на Закона за местните данъци и такси. С преходните и заключителни разпоредби на цитирания закон са приети важни промени в Закона за данък върху добавената стойност, засягащи доставките, за които се прилага намалена данъчна ставка за облагане с ДДС.

Приетите промени в законовите разпоредби целят основно подпомагане на бизнеси, чиято дейност беше пряко засегната от обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Също така с промените се улеснява прилагането на конкретни разпоредби на Закона за местните данъци и такси.

По-важните промени в законовите разпоредби могат да се обобщят, както следва:

1. В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

С новия § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на ЗМДТ се предоставя възможност по решение на общинските съвети да бъдат освободени от заплащане на такса за битови отпадъци за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване предприятията, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на съответната община. Освобождаването ще е валидно само за определен период от 2020 г.

Предприятията, които биха желали да се възползват от посоченото облекчение ще следва да удостоверят преустановяването на дейността си за съответния период с финансови и други документи, по ред и начин, определени от общинския съвет на съответната община.

С изменението на чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ се регламентира, че срокът за подаване на декларация по образец за облагане с туристически данък е 31 януари на годината, следваща годината, за която данъкът е дължим (преди промяната срокът за деклариране беше определен на 30 януари, което водеше до пропуски от страна на данъчно задължените лица).

Промeните в ЗМДТ влизат в сила от 11.08.2020 г.

2. В Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изменен е чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, в резултат на което е разширен обхватът на доставките, за които се прилага намалена данъчна ставка за облагане с ДДС. С 9% ДДС ще се облагат и:

  • Доставките на бира и вино, които са част от ресторантьорски и кетъринг услуги, състоящи се в доставка на приготвена или неприготвена храна. Промяната е постигната с изменението на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС и изваждането на конкретните доставки от обхвата на доставките, за които не се прилага намалената данъчна ставка. Спиртните напитки, които се доставят като елемент на ресторантьорски и кетъринг услуги остават облагаеми с 20% ДДС. Съответно са отменени разпоредбите, съдържащи дефинициите на бира и вино (§1, т. 98 и 99 от допълнителните разпоредби на ЗДДС).
  • Доставките на обща туристическа услуга по чл. 136 от ЗДДС, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници (нова т. 6 на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС). В новата т. 101 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС е добавена дефиниция за „случаен автобусен превоз по чл. 66, ал. 2, т. 6“ чрез препратка към § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, дефиниращ „случайните автобусни превози” като превози на предварително определена група пътници без промяна в нейния състав от началния до крайния пункт по предварително заявени условия.
  • Доставките на услуги за използване на спортни съоръжения (нова т. 7 на
    чл. 66, ал. 2 от ЗДДС). В ЗДДС не се съдържа дефиниция за „спортни съоръжения”, което може да породи трудности при правилното прилагане на променените законови разпоредби от данъчно задължените лица и органите на НАП.

Промените в ЗДДС влизат в сила от 1 август 2020 г. и се прилагат до 31 декември
2021 г.

Липсва яснота по въпроса как следва да се прилагат разпоредбите на ЗДДС относно доставките, които са извършени в периода между 1 август 2020 г. (датата на влизане в сила на промените в ЗДДС) и 11 август 2020 г. (датата на обнародване на промените в Държавен вестник), за които вече са издадени данъчни документи, в които е начислен 20% ДДС и дали и как следва да се извършват корекции на начисления ДДС за тези доставки.

Със Закона за изменение на ЗМДТ са приети промени и в Закона за движението по пътищата, Закона за автомобилните превози и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от
13 март 2020 г.

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504,ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации