Актуално

  • Сподели с:
Четете по-подробно за...

07 август 2020

Промени в Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (ЗИД ЗХ), са приети промени в Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД ДОПК), който беше обнародван в
ДВ, бр. 102 от 2019 г.

Настоящите промени в ЗИД ДОПК са публикувани в ДВ, бр. 69 от 08.04.2020 г. и същите влизат в сила от 08.08.2020 г. Тези промени са пряко свързани с разпоредбите на новата Директива (ЕС) 2020/876 на Съвета от 24 юни 2020 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС във връзка със спешната необходимост от отлагане на някои срокове за подаване и обмен на информация в областта на данъчното облагане поради пандемията от COVID-19 (OB, L 204/46 от 26 юни 2020 г.).

1. Нови срокове за подаване на информация относно трансгранични данъчни схеми от консултанти и други данъчно задължени лица (изм. и доп. § 6 от ЗИД ДОПК)

Срокът, в който консултантите и другите данъчно задължените лица по
чл. 143я2  от ДОПК следва да подадат информация на изпълнителния директор на НАП относно всяка трансгранична данъчна схема, първата стъпка по която е извършена между 25 юни 2018 г. и 30 юни 2020 г. се променя от 31 август 2020 г. на 28 февруари 2021 г. (изм. § 6 от ЗИД на ДОПК).

Изрично е регламентирано, че тридесетдневният срок за предоставяне на информация относно трансгранична данъчна схема от консултант или от друго данъчно задължено лице, започва да тече от 1 януари 2021 г. за:

а) трансгранични данъчни схеми, предоставени за прилагане, готови в степен, която позволява тяхното прилагане, или първата стъпка по прилагането на които е извършена в периода между 1 юли 2020 г. и 31 декември 2020 г.;

б) данъчни схеми по т. а) по-горе, които са с типизирано съдържание и за които консултантите са задължени да подават актуална информация на всеки три месеца след първоначалното подаване, срокът за подаване на актуализирана информация по реда на чл. 143я1, ал. 8 ДОПК, е 30 април 2021г.;

в) помощ, съдействие или консултация по отношение на изготвянето, предлагането на пазара, организирането, управлението или предоставянето за прилагане на трансгранична данъчна схема, предоставени от консултант по чл. 143я1, ал. 7 от ДОПК в периода между 1 юли 2020 г. и 31 декември 2020 г.

2. Удължаване на срока за предоставяне на информация от НАП на други държави членки на ЕС (изм. § 7 от ЗИД ДОПК)

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите следва да предостави на компетентните органи на другите държави членки първата получена информация за трансгранични данъчни схеми по чл. 143я от ДОПК в срок до 30 април 2021 г. (преди промяната срокът беше 31 октомври 2020 г.).

3. С § 93 от ПЗР на ЗИД на ЗХ е регламентирано, че за целите на автоматичния обмен на финансова информация, осъществяван по реда на ДОПК, за отчетната 2019 г. предоставящите информация финансови институции следва да предоставят данните по чл. 142б от ДОПК на Националната агенция за приходите в срок до
30 септември 2020 г.
(срокът за подаване на информация за бъдещи отчетни периоди се запазва 30 юни на годината, следваща годината, за която се предоставя информация).

От своя страна Националната агенция за приходите следва да обмени данните за отчетната 2019 г. с компетентните органи на участващите юрисдикции в срок до
31 декември 2020 г.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации