Актуално

  • Сподели с:
Четете по-подробно за...

23 юни 2020

  Промени в ДОПК относно задължителния автоматичен обмен на информация в областта на преките данъци, в сила от 01.07.2020 г.

Считано от 01.07.2020 г. в България, както и в други държави членки на ЕС, влизат в сила законодателни промени, които въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености. Промените са извършени чрез допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Новите правила изискват от консултантите или данъкоплатците (в случай, че няма установен в ЕС консултант) да предоставят информация на приходните администрации за „подлежащи на оповестяване трансгранични договорености“ („данъчни схеми“ съгласно ДОПК), които имат определени в закона характеристики – „типични белези“ и засягат данъкоплатци от различни държави членки на ЕС или държава членка и трета държава.

Правилата имат ретроактивно действие по отношение на подлежащи на оповестяване трансгранични договорености/данъчни схеми, чието прилагане е започнало между 25 юни 2018 г. и 30 юни 2020 г. Информация за тях следва да бъде предоставена на българската приходна администрация до 31 август 2020 г. (поради Covid-19, има предложение от ЕК за удължаване на срокове за рапортуване, което е в процес на обсъждане като опция за държавите членки; на този етап няма яснота дали България ще предприеме съответни законодателни промени).

В общия случай, информация за подлежащи на оповестяване трансгранични договорености (данъчни схеми) следва да бъде предоставена на българската приходна администрация в срок до 30 календарни дни, считано от най-рано настъпилия от: (а) деня след този, в който схемата е предоставена за прилагане; или (б) деня след този, в който схемата е станала готова за прилагане; или (в) момента, в който е извършена първата стъпка от прилагането на схемата; или в срок до 30 календарни дни от деня, следващ предоставянето на консултация или съдействие относно данъчната схема.

В случай че възникне задължение за рапортуване, информацията, която следва да бъде предоставена на българската приходна администрация, включва: наименование на данъкоплатеца, държава, на която е местно лице, идентификационен номер за данъчни цели, респ. идентификационни данни за участващи свързани предприятия; обобщено съдържание на данъчната схема, общо описание на съответните стопански дейности или договорености (без разкриване на търговска, промишлена или професионална тайна или търговски процес, или информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред); стойност и други.

Имуществената санкция за неизпълнение на задължение за предоставяне на информация за трансгранична данъчна схема от юридическо лице или ЕТ е в размер от 5 х. лв. до 10 х. лв., а за физическо лице – глоба в размер от 2 х. лв. до 5 х. лв. При предоставяне на непълна или невярна информация, санкцията/глобата е съответно от 2 х. лв. до 8 х. лв. и от 1 х. лв. до 3 х. лв.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации