Актуално

 • Сподели с:
Четете по-подробно за...

23 март 2020

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

 

В Държавен вестник бр. 25 от 20.03.2020 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИД ППЗДДС). Промените са насочени към привеждане в съответствие на разпоредбите на ППЗДДС с тези на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), след измененията публикувани в Държавен вестник, бр. 96 от 2019 г. и влезли в сила на 01.01.2020 г. 

Някои от промените са технически или редакционни. В настоящия материал са обобщени по-важните изменения:

1. Изменения, свързани с прилагането на режим Складиране на стоки до поискване

Във връзка със задължението на лицата, които ще изпращат или получават стоки под този режим да поддържат регистри на изпратените/получените стоки (чл. 123, ал. 5 и 6 ЗДДС) са създадени:

 • образци на тези регистри (нови Приложение № 39 и Приложение № 40); и
 • изисквания към структурирания формат на информацията от регистрите, кoято да бъде предоставяне на органите на НАП при поискване (ново Приложение № 41)

С новия чл. 113 г са дадени конкретни указания за отразявана на информацията от регистрите за изпратените/получените стоки под режим Складиране на стоки до поискване в дневника за продажби/дневника за покупки.

Във връзка с новия режим са направени промени и по отношение на информацията, която следва да се съдържа в Дневника за продажби  (Приложение № 10), Дневника за покупки (Приложение № 11), справката декларация (Приложение № 12) и VIES декларацията (Приложение № 15). Новите образци ще се прилагат за данъчни периоди след 01.04.2020 г.

С преходните и заключителни разпоредби на ПИД ППЗДДС е предвидена възможност информацията за изпратени/получени стоки по режим Складиране на стоки до поискване за периодите януари, февруари и март да бъдат отразени в регистрите, дневниците и декларациите за м. април, освен ако не са вече отразени в тях в предходни периоди.

Предвид направените изменения в документите и изискванията към форматите им, ще се наложи промяна и на счетоводните софтуери, за което е необходимо да се свържете с Вашия доставчик.  

2. По отношение доказването на извършена вътреобщностна доставка (ВОД)

С чл. 53, ал. 2 ЗДДС (след измененията обн. ДВ 96 от 2019 г.) бяха поставени изисквания по отношение на документите, с които следва да бъде доказана ВОД:

 • документи, определени с ППЗДДС; и
 • изрично посочени в чл. 45а от Регламент 2018/1912, които доказват транспортирането на стоките от територията на България до територията на другата държава-членка.

С други думи, ЗДДС изисква кумулативното осигуряване на документите по ППЗДДС и по чл. 45а на Регламент 2018/19112. С изменението на чл. 45 ППЗДДС обаче осигуряването на доказателства е алтернативно определено – ако доставчикът не прилага презумпцията на чл. 45а от цитирания регламент, той трябва да разполага с:

 • фактура, в която е вписан идентификационния номер за ДДС цели на получателя; и
 • документи за изпращането или транспортирането на стоките.

По този начин разпоредбите в ППЗДДС на практика създават ред, различен от предвидения както в ЗДДС, така и в Регламент 2018/1912, което би могло да доведе до противоречива практика относно доказването на обстоятелствата за извършена ВОД.

Друго изискване, което беше поставено с измененията на ЗДДС в сила от 01.01.2020 г., за признаването на ВОД е изискването доставчикът коректно да е отразил доставката в своята VIES декларация. При неподаване или некоректно попълване на VIES-декларацията се приема, че не е налице ВОД на стоки, освен ако доставчикът може да обоснове причината за допуснатите несъответствия, включително когато отстрани същите в следваща VIES-декларация (аргумент от чл. 7, ал. 5, т. 11 от ЗДДС).

 В тази връзка с изменението на чл. 115 ППЗДДС е уточнено, , че ако доставчикът може да обоснове причината за допусната грешка във VIES-декларацията, корекцията се извършва в периода, в който грешката е установена.  

3. Вътреобщностно придобиване (ВОП)

С измененията на ЗДДС в сила от 01.01.2020 г. беше създадена нова разпоредба (чл. 6, ал. 7 от ЗДДС), съгласно която изпращането или транспортирането на собствени стоки до територията на друга държава членка, в която лицето не е регистрирано за целите на ДДС, няма да се счита за приравнена на възмездна облагаема доставка на стока, в случай че лицето разполага с доказателства, че ВОП е обложено в държавата членка, където стоките пристигат. В случай, че за доставката е начислен български ДДС и впоследствие лицето докаже, че ВОП е обложено и в държавата членка, където стоките пристигат или завършва превозът им, лицето коригира резултата по ред, определен в ППЗДДС.

В тази връзка в чл. 9 ППЗДДС са създадени нови ал. 8 и 9 е предвидено, че като доказателства за облагането на ВОП в другата държава членка следва да се представят:

 • документ, удостоверяващ, че лицето е регистрирано за целите на ЗДДС в другата държава-членка; и
 • декларация от лицето, че ВОП е бил обложен в тази държава.

С новите ал. 6 и 7 на чл. 10 ППЗДДС е предвидена процедура за извършване на корекция на вече начислен ДДС в България преди осигуряване на горните доказателства (чрез анулиране на издадения протокол по чл. 117 ЗДДС и издаване на нов протокол, който се отразява във VIES декларацията).

4. Коефициент по чл. 73 ЗДДС

С чл. 10б ЗДДС от обхвата на доставките бяха изключени изграждането, подобрението и ремонта на елементи на техническата инфраструктура, публична държавна или общинска собственост. В тази връзка е допълнен чл. 64 ППЗДДС като е пояснено, че тези не-доставки не се вземат предвид при изчисляване на коефициента по чл. 73 ЗДДС.

5. Корекции на ползван данъчен кредит

С новата ал. 4 на чл. 67 ППЗДДС е направено пояснение, че по отношение на подобренията на недвижими имоти, различни от сгради, други стоки и услуги, представляващи дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС, не възниква нов 20-годишен/ 5 -годишен срок за целите на извършване на корекции на ползвания данъчен кредит по чл. 79, 79а и 79б ЗДДС. Това уточнение е излишно предвид изричните разпоредби на ППЗДДС, че нов срок за извършване на корекции започва да тече единствено по отношение на възникнали нови сгради в резултат от подобрението.

 6. Доставки в континенталния шелф и изключителната икономическа зона (ИИЗ)

С новите ал. 10 -12 на чл. 25 ЗДДС са въведени нови хипотези, при които възниква данъчно събитие, свързани с доставки в континенталния шелф и ИИЗ. С нормата ал. 2 на чл. 4 ППЗДДС е пояснено, че мястото на изпълнение на тези доставки ще бъде на територията на страната. 

Допълнително, с новия чл. 123 ППЗДДС е създаден ред за предварително уведомяване на НАП 7 дни преди първата доставка, за която следва да бъде начислен данък по чл. 82, ал. 6 ЗДДС. 

7. Доставки в полза на институции на ЕС, въоръжени сили на чужди държави, НАТО, дипломатически и консулски представителства и техния персонал

В чл. 109 ППЗДДС е пояснено, че за да бъдат освободени тези доставки от начисляване на ДДС доставчикът следва да разполага с:

 • фактура и
 • удостоверение за освобождаване по образец (съгласно Регламент 282/2011).

С новия чл. 109а ППЗДДС е уточнено, че ако до изтичане на месеца, следващ месеца, през който данъкът е станал изискуем не бъдат осигурени тези документи, в 15 дневен срок доставчикът следва да начисли данък с протокол по чл.117 ЗДДС. Когато в последствие документите бъдат осигурени, издаденият протокол се анулира.  

8. Други изменения

8.1. Промени в документи

Направени са промени в образците на заявление за регистрация и за дерегистрация, за да бъдат отразени новите хипотези при регистрация/дерегистрация, предвидени в ЗДДС в сила от 01.01.2020 г. С изменението на чл. 77 ППЗДДС са променени и справките и документите, които следва да бъдат подадени заедно със заявлението за дерегистрация. 

Измененията влизат в сила от датата на обнародването (20.03.2020 г.) с изключенията, посочени по-горе в текста.

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации