Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

04 март 2020

От Официален вестник на ЕС:

 

Към брой С 061 от 24 февруари 2020 г. на Официален вестник на ЕС, неофициален раздел

1. Дело C-389/18: Решение на Съда (седми състав) от 19 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Белгия) — Brussels Securities SA/État belge (Преюдициално запитване — Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки — Директива 90/435/ЕИО — Избягване на двойното данъчно облагане — Член 4, параграф 1, първо тире — Забрана за данъчно облагане на получената печалба — Включване на разпределените от дъщерното дружество дивиденти в данъчната основа на дружеството майка — Приспадане на разпределените дивиденти от данъчната основа на дружеството майка и пренасяне на остатъка за следващите данъчни години без ограничение във времето — Ред на приспадане на данъчните намаления от печалбата — Загуба на данъчно предимство)

2. Дело C-715/18: Решение на Съда (осми състав) от 19 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof - Германия) – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 98 — Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка за някои доставки на стоки и услуги — Точка 12 от приложение III — Намалена ставка на ДДС, приложима за отдаването под наем на места за къмпингуване или за каравани — Въпрос относно прилагането на тази намалена ставка за отдаването под наем на котвени места за яхти и лодки в яхтено пристанище — Съпоставка с отдаването под наем на помещения и площадки за паркиране на моторни превозни средства — Равно третиране — Принцип на данъчен неутралитет)

 

Към всички Публикации