Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

14 януари 2020

Важно от Държавен вестник

 

В брой 102 от 31.12.2019 г. e обнародван:

1. Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

  • Към глава шестнадесета „Особени производства” се създава раздел VII„Особени правила за автоматичния обмен на информация за трансгранични данъчни схеми“, който урежда реда за осъществяване на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на информация за трансгранични данъчни схеми, лицата, които са длъжни да предоставят информация във връзка с прилагането на трансгранична данъчна схема с цел превенция на отклоняване от данъчно облагане.
  • В новия раздел за автоматичен обмен на информация за трансгранични данъчни схеми са предвидени санкции във връзка с неизпълнение на задължение, свързано с предоставянето на информация за трансгранична данъчна схема.
  • Въвеждат се нови дефиниции за:
  • „Свързано предприятие“;
  • „Данъчна схема с типизирано съдържание“;
  • „Правила за облекчени режими“;
  • „Трудни за оценяване нематериални блага“;
  • „Данъчно предимство”

Новите правила за автоматичен обмен на информация за трансгранични данъчни схеми имат за цел да транспонират разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености.

В преходните и заключителни разпоредби е уреден срокът за подаване на информация от консултантите или от данъчно задължените лица за всяка трансгранична данъчна схема, както и начинът на обмен на информация.

Законът въвежда изменения в Закона за митниците, Закона за местните данъци и такси, Закона корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност.

 

Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г. с изключения

 

Към целия брой 102 от  31 декември 2019 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации