Публикации

 • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

08 юли 2019

Важно от Държавен вестник

 

В брой 52 от 02.07.2019 г. e обнародвана:

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

 

По-съществените изменения са следните:

 • Удължен е до 31 юли 2019 г. срокът за привеждане на дейността на лицата, използващи ЕСФП в съответствие с изискванията на Наредбата (ДВ, бр. 76 от 2017 г.; ДВ, бр. 80/2018 г. и ДВ бр. 26 от 2019 г.);
 • В случай, че към 31 юли 2019 г. лицата, използващи ЕСФП, имат документ за придобиване/сключен договор с производител/вносител за придобиване на ЕСФП от одобрен след 31 март 2019 г. тип, както и изготвен график за въвеждане в експлоатация на ЕСФП в стопанисваните от тях обекти, и те са подадени по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис, срокът за привеждане в съответствие с Наредбата е 30 септември 2019 г.;
 • Въведени са нови разпоредби относно техническите изисквания и реда за одобряване и регистриране на фискалните устройства от производителите/вносителите:
 • При необходимост от промени във фърмуера[1] на въведени в експлоатация и регистрирани фискални устройства от одобрен тип, производителят извършва промените и представя фискалното устройство в Българския институт по метрология (БИМ) за изпитване. Въз основа на резултатите от изпитването комисията издава становище за съответствие на коригираната версия на фърмуера с изискванията на наредбата. За новата версия на фърмуера се издава допълнение към свидетелството за одобрен тип на ФУ;
 • В 14-дневен срок от вписване на нова версия на фърмуера в публичния регистър на БИМ производителят/вносителят следва да осигури обновяването на неговата версия на въведените в експлоатация ФУ чрез отдалечен достъп с тях. В същия срок производителят следва да предостави на лицата, получили разрешение от БИМ за сервизно обслужване и ремонт на ФУ, процедура за обновяване на фърмуера. Не се допуска разпространение на ФУ с версия на фърмуера, различна от последно вписаната в регистъра на БИМ;
 • В случаите на изграден до ФУ отдалечен достъп производителят има задължение да въведе информационна система за управлението му, която осигурява:

– проследимост на всяко действие по актуализиране на версията на фърмуера или промяна на системни параметри на въведените в експлоатация ФУ – за период последните изтекли 10 години;

– за всяко действие по записване на информация за актуализиране на версия на фърмуера или промяна в системните параметри на ФУ създаване на нов журнален запис в системния журнал в информационната система на производителя, отразяващ извършеното действие и актуалното състояние;

– журналният запис за актуализиране на версия на фърмуера или промяна в системни параметри на ФУ да съдържа информация за: момента (дата и час) на извършване на действието; за вида на извършеното действие; информация, еднозначно идентифицираща ФУ, над което е извършено действието; информация за информационната система на производителя, извършила действието; IP адрес, от който е извършено действието;

– записите в системния журнал да не подлежат на изтриване или на промяна.

 

 • При обновяване на версията на фърмуера на ФУ следва да бъде изпратено съобщение към НАП съгласно приложение № 17 към Наредбата;
 • Допуснато е изграждането на отдалечен достъп до въведените в експлоатация ФУ чрез data SIM карта, който може да бъде използван при посочените в Наредбата условия от производителя/вносителя на ФУ, от лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт на ФУ и от задължените лица по чл. 3 от Наредбата;
 • Предвидена е процедура за регистриране на инциденти и допускане на работа в "авариен режим" от търговците с горива (чл. 36а). Това ще става в случаи на нарушена дистанционна връзка с НАП за повече от 24 часа. С промените се допуска при определени условия този срок да се удължава след заповед на министъра на финансите. При бедствие и липса на връзка с НАП за повече едно денонощие бензиностанциите ще могат да продават горива, като издават касова бележка от кочан. При възстановяване на нормалния режим на работа на ЕСФП търговците са длъжни да предадат в НАП оборотите, документирани с касови бележки от кочан по предвиден в Наредбата ред;
 • Променени са изискванията за отчетност на оборотите от извършени продажби:
 • Отпада задължението за лицата по чл. 3, използващи ФУ и ИАСУТД да отпечатват дневен финансов отчет.
 • Всяко фискално устройство, включително вградено в автомат на самообслужване, ще генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не бил е отпечатан.
 • При продажби на течни горива във/от обекти, които са изцяло на самообслужване, дневният финансов отчет се генерира автоматично и се записва във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа). Лице по чл. 3, използващо ЕСФП, отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в ЕСФП са регистрирани продажби/сторно операции и/или зареждания на течни горива;
 • В срок до 30 октомври 2019 г. производителите/вносителите на ФУ следва да представят за функционално изпитване ФУ с коригирана версия на фърмуера, осигуряваща изпълнение на изискването за генериране на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от лицето по чл. 3.
 • До привеждане на въведените в експлоатация ФУ в съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 1, но не по-късно от 31 март 2020 г., лицето по чл. 3 е задължено да отпечатва дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през които в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.
 • Въведени са нови дефиниции – за „фърмуер”,„отдалечен достъп до ФУ” и „диагностичен бон”;

 

Наредбата влиза в сила от 02 юли 2019г.

 

Към целия брой 52 от  2 юли 2019 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

[1] Под „фърмуер” се разбира базово програмно осигуряване на одобрен тип ФУ, което обезпечава функциониране и контролиране на устройството съобразно изискванията на тази наредба

 

От Официален вестник на ЕС:

Към брой L 179 от 03.07. 2019 г. на Официален вестник на ЕС, официален раздел:

 1. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1129 на Комисията от 2 юли 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 79/2012 за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност

Към всички Публикации