Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

13 май 2019

Важно от Държавен вестник

 

В брой 38 от 10.05.2019 г. са обнародвани:

1. Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси

В преходните и заключителните разпоредби на закона е създадена нова разпоредба - § 4в, по смисъла на която за жилищните имоти по чл. 22, т. 2 от ЗМДТ (т.е. имотите, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, които не са основно жилище, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по Закона за туризма) се прилага размерът на данъка както за всички останали недвижими имоти, определен в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка.

Данъкът за жилищните имоти за 2019 г., определен в по-висока ставка съгласно чл. 22, т. 2 в редакцията до 20 април 2019 г. ще се преизчислява служебно и ще се съобщава на данъчно задължените лица. Лицата, предплатили до 30 април 2019 г. данъка за такива имоти за цялата 2019 г., ползват отстъпка от 5 на сто върху преизчисления данък.

 След преизчисляване на дължимия данък върху недвижимите имоти за 2019 г. надвнесените суми ще подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Промяната е във връзка с Решение № 4 от 09 април 2019 г. по конституционно дело № 15 от 2018 г. на Конституционния съд, с което е обявена за противоконституционна нормата на чл. 22, т. 2 от ЗМДТ. Цитираната разпоредба, в редакцията до 20 април 2019 г. определяше по-високи ставки за 2019 г. за данъка върху недвижимите имоти, разположени на територията на населеното място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници (приет с Решение на Министерски съвет № 153 от 24.02.2012 г.), когато за съответната година имотите:

  • не са основно жилище
  • не са отдадени под наем и
  • не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

 

Според Конституционният съд възможността Министерски съвет да предопределя размера на данъка посредством включването или изключването на курорти в Списъка за курортите на Република България и определяне на техните граници, противоречи на конституционния принцип за разделение на властите (чл. 8 от Конституцията). От друга страна, предвидената в атакуваната разпоредба на чл. 22, т. 2 от ЗМДТ, различна данъчна ставка в зависимост от функционалната употреба на жилищния имот противоречи на чл. 60, ал. 1 от Конституцията, който разделя данъците на подоходни и имуществени. Според решението на Конституционния съд размерът на данъка върху недвижимите имоти, който е имуществен данък, зависи от стойността на обекта, а не от начина на неговото използване.

Влиза в сила от 20 април 2019г.

 

2. Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Създадена е нова разпоредба, съгласно която Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и доклади, когато това се изисква по закон, заявленията за обявяване на декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, както и заявленията за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.

Влиза в сила от 10 май 2019 г.

 

Към целия брой 38 от  10 май 2019 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации