Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

23 април 2019

Важно от Държавен вестник

 

В брой 34 от 23.04.2019 г. е обнародван:

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Регламентиран е редът за пребиваване в България на деца чужденци до 18 – годишна възраст.

В преходните и заключителните разпоредби на закона е уредено влизането и пребиваването в България на граждани на Обединеното кралство във връзка с оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз.

Законът въвежда промени в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства, Закона за убежището и бежанците, Закона за българските лични документи, Закона за мерките срещу изпирането на пари и в други закони.

 

Влиза в сила от 27 април 2019г. с изключения.

 

2. Постановление № 84 от 18 април 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.

 

Влиза в сила от 01 януари 2019г.

Към целия брой 34 от  23 април 2019 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации