Актуално

 • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

04 април 2019

Важно от Държавен вестник

В брой 26 от 29.03.2019 г. e обнародвана:

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

 

По-съществените промени са свързани с:

 • Изискванията и реда за одобряване и регистриране на фискалните устройства от производителите/вносителите:

междуведомствената комисия, която провежда изпитване на фискалните устройства, ще определя уникален идентификатор от две букви за всеки производител/вносител на фискално устройство, както и уникален двуцифрен идентификатор на модулите фискална памет.

 • Изискванията за въвеждане в експлоатация на фискалното устройство:

във фискалната памет на фискалното устройство следва да бъдат записани часа, минутата и секундата на въвеждане в експлоатация на устройството.

 • Изискванията към фискалната касова бележка:

като реквизит на касовата бележка е добавен начинът на плащане;

в съответствие с разпоредбите на ЗДДС е предвидена възможност при продажби чрез електронен магазин фискалният бон да се генерира в електронен вид и да се предоставя на електронен адрес на клиента, без да се разпечатва на хартиен носител;

фискалният бон в електронен вид следва да отговаря на изискванията на Приложение № 1, раздел V към Наредбата и да съдържа реквизитите на чл. 26, ал. 1, като се допуска да не съдържа графично фискално лого;

предвидена е възможност фискалният бон за продажби, за които е издадена фактура или дебитно известие, в която са посочени количеството и видът на стоките/услугите, да съдържа сумарен оборот по съответните групи и код на данъчната група. Аналогична възможност е предвидена и при документиране на сторно операциите, за които е издадено кредитно известие с посочено количество и вид на стоките и услугите;

чрез промяна в Приложение № 1 е предвидено, че всеки документ, издаван от фискално устройство следва да съдържа дата, час, минута и секунда на издаване.

 • Изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин:

въведено е задължение за съхраняване на копие на актуално свидетелство за регистрация на фискалното устройство на адреса за кореспонденция;

при констатирани несъответствия в подадената информация с Приложение 33 към Наредбата, несъответствията следва да бъдат отстранени в 7-дневен срок от уведомяването. При неотстраняване на несъответствията, лицето се заличава от публичния списък на лицата, извършващи дейност чрез електронен магазин.

 • Изискванията за одобряване на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД):

Въведено е задължение в БИМ да се представи технически носител, съдържащ програмата за управление на продажбите на ИАСУТД;

Въведени са изисквания за програмната модификация на ИАСУТД.

 • Предвидена е нова разпоредба (чл. 52 а, ал. 2) относно софтуерите за управление на продажби на стоки/услуги, заплащани напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.

Съгласно промените, ако чрез софтуера не се управляват други продажби, същият трябва да отговаря най-малко на изискванията по т.1, 2, 4, 6 и 7 от Приложение № 29.

 • Въведени са промени в съдържанието на отделните приложения към Наредбата. Въведено е и ново Приложение № 36 „Съдържание на списъка на електронните магазини, за които е подадена информация по реда на чл. 52 м, ал. 1”

 

 • Удължени са сроковете за привеждане на дейността на лицата в съответствие с изискванията на Наредбата (ДВ, бр. 80/2018 г.), а именно:

до 30 септември 2019 г. е удължен срокът за лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства. Издадените удостоверения за регистрация на сервизни фирми ще се считат за валидни до 30 септември.

до 30 септември 2019 г. е удължен срокът за разпространение от производители/вносители на софтуери, които не отговарят на изискванията на Наредбата.

до 30 септември 2019 г. е удължен срокът за регистрираните по ЗДДС лица, които използват в дейността си софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). Тези лица следва да подадат информация съгласно Приложение № 32 към Наредбата в срок до 30 ноември 2019 г.

до 30 септември 2019 г. е удължен срокът за лицата, които не са регистрирани по ЗДДС и използват СУПТО. Тези лица следва да подадат информация съгласно Приложение № 32 в срок до 30 ноември 2019 г.

лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г., следва да подадат информация съгласно Приложение № 33 в шестмесечен срок от влизане в сила на § 29, т.е. в срок до 29 юни 2019 г.

до 30 септември 2019 г. е удължен срокът за лицата, които използват електронна система с фискална памет (ЕСФП).

 

 • Фискалните устройства, които са произведени или са с доработен софтуер в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. (ДВ бр. 80 от 2018г.) и са одобрени от БИМ към влизане в сила на тази наредба, се допуска да отпечатват образци на документи, отговарящи на образците по Приложение № 1, раздел V до влизане в сила на тази наредба.
 • Одобрените до влизане в сила на Наредбата фискални устройства се допуска да поддържат формат за часа без секунди.
 • Допуска се софтуери за управление на продажбите, включени в списъка по чл. 118, ал. 19 от ЗДДС до датата на влизане в сила на тази наредба, да продължат да се използват, без да е необходимо да отговарят на изискванията на тази наредба.

 

 

Наредбата влиза в сила от 29 март 2019г. с изключение на:

 • разпоредбите, предвиждащи създаване на публичен списък на НАП за електронните магазини и
 • разпоредбите, регламентиращи новото Приложение № 36 „Съдържание на списъка на електронните магазини, за които е подадена информация по реда на чл. 52 м, ал. 1”.

Нормите на Наредбата, попадащи в изключението, влизат в сила от 01 май 2019г.   

 

 

Към целия брой 26 от  29 март 2019 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации