Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

15 март 2019

Важно от Държавен вестник

 

В брой 21 от 12.03.2019 г. е обнародвана:

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента

Влиза в сила от 16 март 2019г.

 

Към целия брой 21 от  12 март 2019 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

Към брой L 65 от 6 март 2019 г. на Официален вестник на ЕС, официален раздел:

1. РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/367 НА КОМИСИЯТА от 9 ноември 2018 година относно мярка SA.35065 (2016/C) (ex 2016/NN, 2012/FC), приведена в действие от Обединеното кралство в полза на предприятие MMD Shipping Services Ltd (нотифицирано под номер С(2019) 7360)

 

Към брой С-93 от 11 март 2019 г. на Официален вестник на ЕС, неофициален раздел

1. Дело C-165/17- Решение на Съда (четвърти състав) от 24 януари 2019 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Франция) — Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l'Économie et des Finances - Данъчни въпроси - Данък върху добавената стойност (ДДС) - Шеста директива 77/388/ЕИО - Директива 2006/112/ЕО - Приспадане на данъка, платен за получена доставка - Стоки и услуги, използвани едновременно за облагаеми и за освободени сделки (стоки и услуги със смесено предназначение) - Определяне на подлежащата на приспадане част - Клон, установен в държава членка, различна от тази на централата на дружеството - Разходи на клона, предназначени единствено за извършените от централата сделки - Общи разходи на клона, използвани както за извършените от него сделки, така и за тези на централата

2. Дело C-272/17 - Решение на Съда (десети състав) от 23 януари 2019 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — K.M. Zyla/Staatssecretaris van Financiën - Свободно движение на работници - Равно третиране - Данъци върху доходите - Социалноосигурителни вноски - Работник, който е напуснал държавата членка по местоработата си през календарната година - Прилагане на правилото prorata temporis към намалението на удържаните вноски

3. Дело C-477/17 - Решение на Съда (първи състав) от 24 януари 2019 г. (преюдициално запитване от Centrale Raad van Beroep — Нидерландия) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/Д. Баландин, И. Лукашенко, Holiday on Ice Services BV - Социално осигуряване - Регламент (ЕС) № 1231/2010 - Приложимо законодателство - Удостоверение A 1 - Член 1 - Разширяване на правото на ползване на удостоверение A 1 по отношение на лицата, които пребивават законно на територията на държава членка - Законно пребиваване - Понятие

4. Дело C-74/18 - Решение на Съда (шести състав) от 17 януари 2019 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus — Финландия) — Производство, образувано по жалба на A Ltd - Директива 2009/138/ЕО - Започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност - Член 13, точка 13 - Понятие „държава членка, в която е разположен рискът“ - Установено в държава членка дружество, предоставящо застрахователни услуги във връзка с договорните рискове при преобразуване на дружества в друга държава членка - Член 157 - Държава членка, в която се събира данък върху застрахователните премии

Към всички Публикации